otrdiena, 2021. gada 13. aprīlis

2021.GADA NOVADNIEKU - JUBILĀRU KALENDĀRS

 

2021.GADA NOVADNIEKU - JUBILĀRU KALENDĀRS

 

JANVĀRIS

 

ĀBELE OTO (1861.g. 23.janv. – 1922.g.) – skolotājs. Strādājis Blomē Siļķītes skolā. Viņa vadībā nodibināta viena no vecākajām Latvijas dziedāšanas biedrībām – Smiltenes mūzikas un dziedāšanas biedrība. Darbojies arī Smiltenes lauksaimniecības biedrībā. Siļķītes skolā nostrādājis vairāk kā 20 gadus. (Rakstu krājums Ādolfa Ābeles atcerei/ redaktore Ofēlija Sproģere. - Stocholm : Ādolfa Ābeles piemiņas fonds, 1986. – 7.-14.lpp.).

MEŽULIS JĀNIS (1891.g. 3.janv. -?) – Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris. Dzimis Aumeisteru (Cirgaļu) pagasta „Mālupos”. (Lāčplēša Kara ordeņa kavalieri: biogrāfiska vārdnīca. – Rīga: Jāņa sēta, 1995. – 350.lpp.).

 JIRGENSONS EDUARDS (1881.g. 9.janv. – 1951.g) – Salaspils pamatskolas pārzinis. Dzimis Smiltenē. Beidzis Smiltenes pagastskolu, draudzes skolu. Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni. (Es viņu pazīstu: latviešu biogrāfiskā vārdnīca. – 2.izd. – Rīga: MULTINEO, 2006. – 221.lpp.; Laiks. – Nr.98 (1951, 12.dec.).

STRAUTS JĀNIS (1901.g. 13.janv. – 1979.g. 30.maijs) – Latvijas dzelzceļi grāmatvedības nodaļas vadītājs. Dzimis Smiltenes pagastā. (Es viņu pazīstu: latviešu biogrāfiskā vārdnīca. – 2.izd. – Rīga: MULTINEO, 2006. – 462.lpp.; Dzelzceļnieks Trimdā. – Nr.29 (1981, 1.dec.).

PĒTERIS ĒTERIS (īst. v. Kārlis Sausnītis) (1911.g. 25.janv. – 1998.g. 12.janv.) - rakstnieks, korespondents. Dzimis Smiltenes pag. Rauziņās, mācījies Smiltenes elementārskolā un Smiltenes ģimnāzijā. (Latviešu rakstniecība biogrāfijās. - 2.pārstr. un papild. izd. – Rīga : Zinātne, 2003. – 442.lpp.).

NEIMANIS KĀRLIS (1901.g. 25.janv. -1949.) - Beidzis Blomes pagastskolu. Projektējis un vadījis Rūjienas aerodroma uzbūvi. Bijis Rūjienas koppienotavas vadītājs. (Es viņu pazīstu: latviešu biogrāfiskā vārdnīca. – 2.izd. – Rīga: MULTINEO, 2006. – 354.lpp.; Nedēļas Apskats: Latvian Weekly News. – Nr.147 (1949, 8.marts), 2.lpp.).

 VANDERS PĒTERIS (1886.g. 26.janv. – 1961.g. 5.maijs) – Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris. Dzimis Aumeisteru (Cirgaļu) „Dzērvītēs”. (Lačplēša Kara ordeņa kavalieri: biogrāfiska vārdnīca. - Rīga : Latvijas Valsts vēstures arhīvs : 1995. Jāņa sēta. – 544.lpp.: ģīm.).

ZAĶIS PĒTERIS (1866.g. 29.janv. -?) – lauksaimnieks. Dzimis Blomes „Pāņos”. Beidzis draudzes skolu. Bijis pagasta vecākais un lauksaimniecības biedrības priekšnieks. (Es viņu pazīstu: latviešu biogrāfiskā vārdnīca. – 2.izd. – Rīga: MULTINEO, 2006. – 538.lpp.).

 

FEBRUĀRIS

 

ZADE KĀRLIS (1881.g. 7.febr. - ?) – Smiltenes krājaizdevumu sabiedrības valdes loceklis (no 1911. g.). Dzimis Smiltenes Zadēs.  Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni. (Es viņu pazīstu: latviešu biogrāfiskā vārdnīca. – 2.izd. – Rīga: MULTINEO, 2006. – 537.lpp.).

DĀRZIŅA ANNA (dz. ĀBELE ) (1901.g. 7.febr. – 1979.g. 26.febr.) – romāņu filoloģe, kritiķe. Dzimusi Blomes pagastskolā. (Latviešu rakstniecība biogrāfijās. - 2.pārstr. un papild. izd. – Rīga : Zinātne, 2003. – 136.lpp.).

DAMBERGS DĀVIDS (1841.g. 9.febr. – 1919.g. 28.okt.) - skolotājs, Smiltenes draudzes ērģelnieks. No 1862. – 1912.gadam Smiltenes draudzes skolas skolotājs un priekšnieks. Nodibinājis Smiltenē pirmo vīru kori, kas piedalījies pirmajos dziesmu svētkos Dikļos (1864.g.). Aktīvi darbojies Mūzikas un dziedāšanas, arī Lauksaimniecības biedrībā – ilgus gadus bijis tās bibliotekārs un rakstu vedējs. (Juris Zušmanis. Smiltene : laiki un likteņi. - [B.v.] : Smiltenes TV, 2004. – 334.lpp.).

JAŠKOVIČS JĀNIS (1911.g. 11.febr. - 1991.g. 23.apr.) - katoļu garīdznieks. No 1964.g. 5.sept. - 1980.g. 21.apr. bijis Raunas un Smiltenes draudžu prāvests. (Cakuls, J. Latvijas Romas katoļu priesteri: 1918-1995: Uzziņas. Rīga: Rīgas metropolijas kūrija, 1996. - 211.lpp.).

VĀRNA JĀNIS (1876.g. 11.febr. - ?) – lauksaimnieks Birzuļu “Jaunmiķeļos”. Dzimis Birzuļu (Mēra) pagastā. Beidzis Mēra pamatskolu un Smiltenes draudzes skolu. Bijis Latvijas Lauksaimniecības kameras sekcijas priekšsēdētājs. (Es viņu pazīstu: latviešu biogrāfiskā vārdnīca. – 2.izd. – Rīga: MULTINEO, 2006. – 512.lpp.).

BRĪTIŅŠ KĀRLIS (1891.g. 18.febr. – 1919.g. 13.nov.) - Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris. Dzimis Palsmanes pagasta „Silgalos”. Apbedīts Palsmanes draudzes kapos. (Lāčplēša Kara ordeņa kavalieri: biogrāfiska vārdnīca. – Rīga: Jāņa sēta, 1995. – 97. - 98.lpp.).

KĻAVIŅŠ KĀRLIS (1876.g. 20.febr. – 1955.g. 31.maijs) – skolotājs, Smiltenes pirmās sešu klašu pamatskolas pārzinis. Bijis Smiltenes ev. lut. baznīcas draudzes ērģelnieks. Smiltenes pilsētas savstarpējās apdrošināšanas biedrības priekšnieks. Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni un Atzinības krustu. Apglabāts ev.lut. draudzes kapsētā (Juris Zušmanis. Smiltene : laiki un likteņi. - [B.v.] : Smiltenes TV, 2004. – 345.lpp.).

INKULIS AUGUSTS (1901.g. 20.febr. - 1991.g.) – piensaimnieks. No 1927. - 1938.gadam bijis pienotavas vadītājs Blomē. (Tooms, Viljars.  Vidusvidzemnieku biogrāfiskā vārdnīca : 1630 personālijas. - Cēsis : Harmonija, 2003. – 141.lpp.; Laiks. – Nr.68 (1991, 24.augusts.), 7.lpp.).

BRIKMANIS ĒRIKS (1921.g. 25.febr. – 2002.g. 15.marts) – ftizioķirurgs. Pirmais Latvijā izdarījis plaušu rezekcijas operāciju. Dzimis Smiltenē. (Latvijas enciklopēdija. – 1.sēj. – Rīga: Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002. – 774.lpp.). 

PUBULIS JŪLIJS (1896.g. 28.febr. - ?). Dzimis Cirgaļu „Lejasvērsīšos”. Mācījies Aumeisteru draudzes skolā. Bijis skolotājs Palsmanē. (Es viņu pazīstu: latviešu biogrāfiskā vārdnīca. – 2.izd. – Rīga: MULTINEO, 2006. – 393.lpp.).

 

MARTS

 

PRIEDĪTIS JŪLIJS (1891.g. 3.marts – 1981.g.) – gleznotājs. Dzimis Aumeisteru (Cirgaļu) pagasta „Liepiņās”. Strādājis Gubātu tirdzniecības uzņēmumā Smiltenē, kur aizrāvies ar zīmēšanu. 1916.g. iestājies latviešu strēlnieku pulkos, piedalījies kaujās, guvis ievainojumus. Apglabāts Aumeisteru kapos. (Latvijas Vēstnesis. – Nr.67/68 (1998, 13.marts), 4.lpp.).

JANELSĪTIS JĀNIS (1901.g. 13.marts - 1999.g. 3.dec.) – luterāņu garīdznieks. No 1925. -1927.gadam mācītāja kandidāts Smiltenē pie K.Kundziņa. (Tooms, Viljars.  Vidusvidzemnieku biogrāfiskā vārdnīca : 1630 personālijas. - Cēsis : Harmonija, 2003. – 144. – 145.lpp.). 

VILCIŅŠ ERASTS (1891.g. 14.marts – 1947.g. 24.jūn.) – virsleitnants. Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris, advokāts. Dzīvojis Smiltenes pagastā. Piešķirta jaunsaimniecība Mēru pagasta Mēru muižā. (Lačplēša Kara ordeņa kavalieri: biogrāfiska vārdnīca. - Rīga : Latvijas Valsts vēstures arhīvs : 1995. Jāņa sēta. - 560.lpp.).

KALNIŅŠ VALDONIS (1886.g. 19.marts - 1945.g. 11.febr.) – inženieris, Smiltenes valsts ģimnāzijas direktors no 1921.-1940.g., pēc tam fizikas skolotājs. Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru. Apglabāts Smiltenes ev.lut. draudzes kapsētā. (Juris Zušmanis. Smiltene : laiki un likteņi. - [B.v.] : Smiltenes TV, 2004. – 343.lpp.).

CĪRULIS KĀRLIS (1906.g. 21.marts – 1973.g. 5.marts) - veterinārārsts pulkvedis- leitnants. No 1947. - 1948.gadam pasniedzējs Smiltenes zootehnikumā. (Latvijas enciklopēdija. – 2.sēj. – Rīga: Valērija Belokoņa izdevniecība, 2003. – 49.lpp.).

ROŽULAPA JŪLIJS (1911.g. 30.marts – 1963.g. 10.aug.) – fiziķis. Dzimis Grundzāles pagastā. (Austrālijas Latvietis. – Nr.697 ( 1963, 10.augusts), 10.lpp.).

DAMBIS EDGARS (1901.g. 31.marts - 1975.g. 9.nov.) – agronoms, Smiltenes izmēģinājuma pienotavas bakteriologs. (Es viņu pazīstu: latviešu biogrāfiskā vārdnīca. – 2.izd. – Rīga: MULTINEO, 2006. – 120.lpp.; Londonas Avīze. – Nr.1501(1975, 14.nov.).

 

APRĪLIS

 

MEŽCIEMS ALEKSANDRS JŪLIJS (1891.g. 4.apr. – 1960.g. 3.maijs) – ārsts - ķirurgs. Mācījies Palsmanes draudzes skolā. Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni un Lāčplēša Kara ordeni. - (Lāčplēša Kara ordeņa kavalieri: biogrāfiska vārdnīca. – Rīga: Jāņa sēta, 1995. – 348. -349.lpp.).

KRENBERGS (KROENBERG) VIKTORS (1881.g. 6.apr. - 1950.g. 4.febr.) – veterinārārsts, pulkvedis - leitnants. Bijis iecirkņa veterinārārsts Smiltenē. (Latvijas armijas augstākie virsnieki, 1918-1940 : biogrāfiska vārdnīca / Latvijas Valsts vēstures arhīvs. - Rīga : Nordik, 1998. - 267.lpp.).

EDUARDS BIRZULIS (1881.g. 9.apr. – 1945.g. 28.dec.). No 1925.-1940.gadam bijis Aumeisteru un Palsmanes - Aumeisteru draudzes mācītājs.

(https://www.geni.com/people/Eduards-Birzulis/6000000049744182054

https://billiongraves.com/grave/Eduards-Birzulis/11903912).

KARLSONS NIKOLAJS ALBERTS JĀNIS (1896.g. 14.apr. - 1981.g. 2.jūl.) – pulkvedis– leitnants. Dzimis Palsmanes pag. Dzīvojis Smiltenē. (Latvijas armijas augstākie virsnieki, 1918-1940 : biogrāfiska vārdnīca /Latvijas Valsts vēstures arhīvs. - Rīga : Nordik, 1998.- 242.lpp).

DOREDS JĀNIS REINHOLDS (arī Ivans Doreds, Džons Doreds) (1881.g. 23.apr. – 1954.g. 22.sept.) – kinooperators. Bērnībā dzīvojis Blomes „Doredēs”. (Teātris un kino: biogrāfijās. – 1.sēj. -  Rīga: Preses nams, 1999. -250. – 251.lpp.; Māksla. – Nr.11 (1990), 34. -37.lpp.).

ŽUROVSKA BIRUTA (1931.g. 25.apr. – 2009.g. 18.marts) - dzejniece, gleznotāja. (Juris Zušmanis. Smiltene : laiki un likteņi. - [B.v.] : Smiltenes TV, 2004. – 370.lpp.; Ziemeļlatvija. – Nr.34 (2009, 21.marts), 11.lpp.).

PIRRO ARNOLDS (1881.g. 25.apr. – 1949.g. 16.jūl.) – fotogrāfs Smiltenē. (Juris Zušmanis. Smiltene : laiki un likteņi. - [B.v.] : Smiltenes TV, 2004. – 358. - 359.lpp.), Ineses Upmales atmiņas.

PUTNIŅA MAIGA (1911.g. 28.aprīlī – 2001.g. 3.janv.) - valodniece, dzejniece, skolotāja. Strādājusi par skolotāju Smiltenes vidusskolā. (Latvijas enciklopēdija. – 4.sēj. – Rīga: Valērija Belokoņa izdevniecība, 2007. – 872.lpp.; Dzirkstele. – Nr.114 (1989, 23.septembris), 2.lpp. : ģīm.).

PAIJA AUGUSTS (1896.g. 30.apr. – 1950.g. 8.jūl.) – Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris. Dzimis Bilskas pagastā. (Lāčplēša Kara ordeņa kavalieri: biogrāfiska vārdnīca. – Rīga: Jāņa sēta, 1995. – 386.lpp.).

PALIEPS JĀNIS RADVILS (1921.g. 30.apr.) – būvinženieris, “Tehnikas Apskats” galvenais redaktors. Dzimis Launkalnes pag. Kalna Aleņos. Beidzis Brantu pamatskolu un Smiltenes ģimnāziju. (Montreālas Latviešu Biedrības Ziņotājs. – ISSN 0227 -2423. - Nr.5 (1997, maijs), 24.lpp.).

 

MAIJS

 

LĪBIETIS KĀRLIS (1846.g. 9.maijs - 1904.g. 12. maijs) –  ārsts Smiltenē. (Arnis Vīksna. Pa ārstu takām. – Rīga: Avots, 1990. – 24.- [25.] lpp.; Tooms, Viljars.  Vidusvidzemnieku biogrāfiskā vārdnīca : 1630 personālijas. - Cēsis : Harmonija, 2003. - 210.lpp.).

KRŪMALS JĀNIS (1936.g. 9.maijs – 2004.g. 23.apr.) – Smiltenes slimnīcas galvenais ārsts. 1995.gadā apbalvots ar Triju Zvaigžņu V šķiras ordeni, 2000.gadā apbalvots ar Smiltenes pilsētas Goda medaļu. (Juris Zušmanis. Smiltene : laiki un likteņi. - [B.v.] : Smiltenes TV, 2004. – 346.lpp.).

HERMANOVSKIS GUNTIS (1936.g. 9.maijs – 1969.g. 25.maijs) – sportists. Uzbūvējis Smiltenē pirmo kartingu. Uzvarot daudzās sacensībās, ieguva meistarkandidāta titulu un iekļuva republikas izlases komandā.  Mācījies un strādājis Smiltenē. (Juris Zušmanis. Smiltene: laiki un likteņi. - [B.v.] : Smiltenes TV, 2004. - 341.lpp.).

BRAMBATS ALBERTS (1896.g. 15.maijs – ? miris izsūtījumā Sibīrijā)  - ārsts ģenerālis, kara sanitārās pārvaldes priekšnieks. Palsmanes draudzes ārsts. Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni. (Latvijas Brīvības cīņas : 1918-1920 : enciklopēdija. – Rīga: Preses nams, 1999. – 319.lpp.; Aizsargs. – Nr.1 (1935), 17. -18.lpp.).

KRIEVIŅŠ LAIMONIS (ARĪ BRĪVZEMNIEKU LAIMONIS) (1916.g. 20.maijs - 2009.g. 2.maijs) - sabiedriskais darbinieks. Dzimis Bilskas pagastā. Sarakstījis grāmatu “Atmiņas, atskaņas, attēli”, veltījis vairākus dzejoļus Smiltenei. (Daugavas Vanagu Mēnešraksts. – Nr.4 (2009, oktobris – decembris), 104. – 106.lpp.).

 

JŪNIJS

 

LĀCIS ANDRIS (1941.g. 1.jūn.) – Latvijas goda konsuls Mičiganas štatā, ASV. Dzimis Smiltenē. (Akadēmiskā Dzīve. – Nr.14 (1972), 99.lpp.: ģīm.;

https://www.fonds.lv/lepojamies/mecenati/bronzas-mecenati/andris-lacis/).

DŪMIŅŠ ARTŪRS (1911.g. 2.jūn. – 1998.g. 10.maijs) – mācītājs. Dzimis Palsmanes pagastā. 1930.gadā absolvējis Smiltenes ģimnāziju. (Laiks. – Nr.27 (1998, 4.jūlijs), 11.lpp. : ģīm.).

GRĪNBLATS JĀNIS (1906.g. 10.jūn. - 1975.g. 22.sept.) – agronoms, žurnālists. Dzimis Smiltenes pag. “Sieros”. Sarakstījis brošūru “Smiltenes - Trikātas novads, saimniekošanas apstākļi un iespējamības”. (Juris Zušmanis. Smiltene : laiki un likteņi. - [B.v.] : Smiltenes TV, 2004. – 341.lpp.); Latvija Amerikā. – Nr.39 (1975, 27.septembris), 9.lpp.).

GRAUDIŅŠ GAIDIS (1926.g. 11.jūn.) – 1944.gadā pabeidzis Smiltenes lauksaimniecības mācību iestādi. Mecenāts, kādreizējais Smiltenes “Park Hotel Brūzis” īpašnieks. (Mēs. – (2000, 23.septembris), 4. - 5.lpp.).

LĪDE ĀDOLFS (1896.g. 24.jūn. – 1941.g. rudens) – revolucionārs. (Juris Zušmanis. Smiltene : laiki un likteņi. - [B.v.] : Smiltenes TV, 2004. – 350.lpp.).

BLŪMENTĀLS DĀVIS (1871.g. 25.jūn. – 1937.g. 22.aug.) – farmaceits pulkvedis. Dzimis Bilskas pagasta Jauneļos. (Latvijas armijas augstākie virsnieki, 1918 - 1940 : biogrāfiska vārdnīca /Latvijas Valsts vēstures arhīvs. - Rīga : Nordik, 1998.- 112.lpp.)

 

JŪLIJS

 

GRESTE JĀNIS (1876.g. 5.jūl. - 1951.g. 2.febr.) – skolotājs un muzeju darbinieks, literāts. Dzimis Smiltenes pagastā. (Latviešu rakstniecība biogrāfijās. - 2.pārstr. un papild. izd. – Rīga : Zinātne, 2003. – 215.lpp.).

LANGE JĀKOBS (1711.g. 9. jūlijs – 1777.g. 17.marts) – vācu tautības latviešu valodnieks, tulkotājs. Bijis luterāņu mācītājs Smiltenē (1745. - 1771.). Apglabāts Smiltenes vecajā Cērtenes kapsētā.  (Juris Zušmanis. Smiltene : laiki un likteņi. - [B.v.] : Smiltenes TV, 2004. – 348.lpp.).

BANKINS JĀNIS (1831.g. 23.jūl. – 1883.g. 28.dec.) – skolotājs, literāts. 1857.gadā draudzes skolas skolotāja palīgs Smiltenē. (Latviešu rakstniecība biogrāfijās. - 2.pārstr. un papild. izd. – Rīga : Zinātne, 2003. – 57.lpp.; Liesma. – Nr. 23 (1985, 9.februāris), 3.lpp.).

BLUMENTALS DĀVIDS HEINRIHS (1886.g. 24.jūl. - ?) – Latvijas bankas Jelgavas nodaļas pārvaldnieks. Dzimis Bilskas “Ošupos”. Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni. (Es viņu pazīstu: latviešu biogrāfiskā vārdnīca. – 2.izd. – Rīga: MULTINEO, 2006. – 84.lpp.).

VIKTORS LINIŅŠ (1891.g. 31.jūlijs -?) – agronoms, lauksaimniecības skolotājs. Smiltenes piensaimniecības un lopkopības skolas direktora vietnieks, no 1942. -1945.gadam direktors. Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni. (Es viņu pazīstu: latviešu biogrāfiskā vārdnīca. – 2.izd. – Rīga: MULTINEO, 2006. – 313.lpp.; Smiltenes tehnikums: Anno 1922/ [autore Ruta Kalniņa]. Smiltene : [Smiltenes tehnikums], 2002. – 62.lpp.).

VĒRZEMNIEKS EMĪLS (1911.g. 31.jūl. – 1998.g. 21.maijs) – tautsaimnieks, Daugavas Vanagu organizācijas dibinātājs Beļģijā. Dzimis Palsmanē. (Austrālijas Latvietis. – Nr.2418 (1998, 26.jūnijs), 5.lpp.).

 

AUGUSTS

 

IRBE KĀRLIS (1861.g. 7.aug. – 1934.g. 23.martā) - pirmais Latvijas ev. – lut. baznīcas bīskaps. Studējis Tērbatas augstskolā teoloģijas fakultātē. 1886.g. uzsācis praktisko kandidāta gadu pie mācītāja K.Kundziņa Smiltenē. (Tooms, Viljars.  Vidusvidzemnieku biogrāfiskā vārdnīca : 1630 personālijas. - Cēsis : Harmonija, 2003. – 142.lpp.; Latvijas darbinieku galerija, 1918-1928.  -  Rīga : Grāmatu Draugs, 1929. – 184.lpp.).

OZOLIŅŠ DĀVIS (1856.g. 28.aug. – 1916.g. 24.aug.) – folklorists. Mācījies Smiltenes draudzes skolā. (Latviešu rakstniecība biogrāfijās. - 2.pārstr. un papild. izd. – Rīga : Zinātne, 2003. – 428.lpp.).

 

SEPTEMBRIS

 

SILENIEKS ALEKSANDRS JĀNIS (1886.g. 6.sept. – 1956.g. 30.jūl.). – būvinženieris. Dzimis Blomes „Ceriešos”. Mācījies Blomes pagastskolā. (Tehnikas Apskats. – Nr.3 (1956, jūlijs-septembris), 16.lpp.).

LIELGALVE MARIJA (1886.g. 7.sept. – 1977.g. 4.sept.) – skolotāja Smiltenē. Apglabāta Smiltenes ev.lut. draudzes kapsētā. (Juris Zušmanis. Smiltene : laiki un likteņi. - [B.v.] : Smiltenes TV, 2004. – 350.lpp.).

PAKALNIŅŠ ANDREJS (1866.g. 10.sept. – 1941.g. 27.dec.) – No 1929.gada mācītājs Smiltenes pareizticīgo draudzē. Apglabāts Smiltenes pareizticīgo kapsētā.  (Juris Zušmanis. Smiltene : laiki un likteņi. - [B.v.] : Smiltenes TV, 2004. – 356.lpp.).

TIRZĪTIS JĀNIS (1896.g. 13.sept. – 1951.g. 7.febr.) - „Zaļās” armijas partizāns, kareivis. Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris. Strādājis par skolotāju Smiltenes tehnikumā. (Lāčplēša Kara ordeņa kavalieri: biogrāfiska vārdnīca. – Rīga: Jāņa sēta, 1995. – 523. -524.lpp.; Zariņš, Jānis. Cepure ar zelta vārpu : atmiņu stāsts [par Smiltenes piensaimniecības un lopkopības vidusskolu]. - Toronto : Amber Printers & Publishers Ltd., 1975. – 56.lpp.).

ZANDE (arī ZANTS) PĒTERIS (1896.g. 24.sept. – 1981.g. 14.janv.) – kaprālis. Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris. Dzimis Smiltenes pagastā. (Lāčplēša Kara ordeņa kavalieri: biogrāfiska vārdnīca. – Rīga: Jāņa sēta, 1995. – 577. - 578.lpp. : ģīm.).

FREIMANE HERMĪNE (dz. PODNIECE) (1886.g. 27.sept. – 1951.g. 14.jūn.) – aktrise. Darbojusies Valkas apriņķa Strādnieku teātrī Smiltenē (1919.g.). (Teātris un kino biogrāfijās. – 1.sēj. -  Rīga : Preses nams, 1999. – 328. - 329.lpp.).

ENKMANIS JĀNIS (1856.g. 28.sept. – 1915.g.) - skolotājs, tautas atmodas darbinieks Valmierā. Dzimis Smiltenes pagastā. (Es viņu pazīstu: latviešu biogrāfiskā vārdnīca. – 2.izd. – Rīga: MULTINEO, 2006. – 154.lpp.).

 

OKTOBRIS

 

BISENIEKS EDUARDS (1901.g. 5.okt. – 1942.g. 23.apr.) – Latvijas amatniecības kameras ģenerālsekretārs, žurnāla “Amatnieks” atbildīgais redaktors. Mācījies Smiltenes vidusskolā. (Es viņu pazīstu: latviešu biogrāfiskā vārdnīca. – 2.izd. – Rīga: MULTINEO, 2006. – 80.lpp.; Latvijas pilsoņu martiroloģijs Vjatlagā 1938 - 1956 : 2567 Vjatlaga mocekļu īsbiogrāfijas/sast. Heinrihs Strods, Vladimirs Veremjevs. – Rīga: Žurnāla “Latvijas vēsture” fonds, 2006. – 89.lpp.).

KRŪMS JĒKABS (īst v. Jēkabs Krūmiņš) (1901.g. 14.okt. – 1994.g. 1.okt.) – literāts. Dzimis Smiltenē. (Latviešu rakstniecība biogrāfijās. - 2.pārstr. un papild. izd. – Rīga : Zinātne, 2003. – 323.lpp.).

RUPAIS ALFRĒDS (1896.g. 22.okt. - 1966.g. 13.jūl.) - kaprālis. Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris. Strādājis Smiltenē par frizieri. Latvijas armijā iestājies brīvprātīgi 1919.gada 3.jūnijā. (Lāčplēša Kara ordeņa kavalieri: biogrāfiska vārdnīca. – Rīga: Jāņa sēta, 1995. – 457. - 458.lpp: ģīm.).

BIRZNIEKS PAULIS (1891.g. 29.okt. - 1966.g. 5.marts) – ārsts, Latvijas Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīcas direktors (1923. - 1944.). Smiltenes pilsētas domnieks, baznīcas draudzes priekšnieks, krājkases padomes loceklis. (Juris Zušmanis. Smiltene : laiki un likteņi. - [B.v.] : Smiltenes TV, 2004. – 331.lpp.).

 

NOVEMBRIS

 

GULEKE JOHANS HEINRIHS (1821.g. [23.okt.], 4.nov. - 1889.g. [6.] 18.febr.) - vācbaltiešu teologs. No 1856 - 1878.g. mācītājs Smiltenē. (Tooms, Viljars.  Vidusvidzemnieku biogrāfiskā vārdnīca : 1630 personālijas. - Cēsis : Harmonija, 2003. – 133.lpp.).

PELSIS JĀNIS (1881.g. 10.nov. - ?) – Zemkopības ministrijas virstaksators referents zemes ierīcības komitejā. Dzimis Smiltenes pagastā. (Es viņu pazīstu: latviešu biogrāfiskā vārdnīca. – 2.izd. – Rīga: MULTINEO, 2006. – 375.lpp.).

DUCMANIS KĀRLIS (1881.g. 10.nov. - 1943.g.?) –  diplomāts, literāts un publicists. Dzimis Launkalnes „Kainažos. Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni. (Es viņu pazīstu: latviešu biogrāfiskā vārdnīca. – 2.izd. – Rīga: MULTINEO, 2006. – 137.lpp.; Latviešu rakstniecība biogrāfijās. - 2.pārstr. un papild. izd. – Rīga : Zinātne, 2003. – 157.lpp.).

PURKALĪTIS JĒKABS (1861.g. 13.nov. - 1918.g.?) – dzejnieks, tulkotājs. Dzimis Smiltenes pag., mācījies Smiltenes draudzes skolā. (Juris Zušmanis. Smiltene : laiki un likteņi. - [B.v.] : Smiltenes TV, 2004. – 360.lpp.).

BLŪMENTĀLS ROLANDS (1901. g. 15. nov. – 1966.g. 10.sept.) - inženieris – mežkopis. Dzimis Smiltenē. Beidzis Smiltenes tirdzniecības skolu, vidusskolu. – (Es viņu pazīstu: latviešu biogrāfiskā vārdnīca. – 2.izd. – Rīga: MULTINEO, 2006. – 84.lpp.; Latvija Amerikā. – Nr.78 (1966, 1.oktobris), 5.lpp.).

MIESNIEKS JONĀSS (1896.g. 22.nov. – 1975.g. 2.febr.) – rakstnieks. Vienu gadu mācījies Smiltenes Tirdzniecības skolā. (Latviešu rakstniecība biogrāfijās. - 2.pārstr. un papild. izd. – Rīga : Zinātne, 2003. – 406.lpp., Latvija Amerikā. – Nr.93 (1966, 23.novembris), 3.lpp.).

ŽĪGURS EDVĪNS (1911.g. 26.nov. – 1980.g. 9.janv.) - ekonomists, skolotājs. Mācījies Smiltenes ģimnāzijā. Bijis ģimnāzijas skolēnu žurnāla “Īstā Dzīve” redkolēģijā. Rajona laikrakstā “Darba Karogs” publicējis vairākus rakstus par tūrisma maršrutiem Smiltenē. (Juris Zušmanis. Smiltene : laiki un likteņi. - [B.v.] : Smiltenes TV, 2004. – 370.lpp.).

 

DECEMBRIS

 

RĀCENIS JĀNIS (1901.g. 3.dec. - ?). Dzimis Bilskas pagastā. Beidzis Smiltenes vidusskolu. Bijis A.Dombrovska pamatskolas pārzinis. (Es viņu pazīstu: latviešu biogrāfiskā vārdnīca. – 2.izd. – Rīga: MULTINEO, 2006. – 399.lpp.).

CIGUZIS GUNTIS (1941.g. 4.dec. – 2004.g. 28.febr.) Dzimis Palsmanes pagastā. Smiltenes

Slimnīcas neirologs, galvenā ārsta vietnieks.

(file:///C:/Users/LTC/AppData/Local/Temp/amhr.2005.VII.373-396.pdf).

BIEZAIS JĀNIS (1901.g. 5.dec. -1982.g. 12.maijs) – Strādājis par rajona inženiera palīgu Smiltenē. (Akadēmiskā Dzīve. - Nr.25 (1983, 1.janv.), 118.-119.lpp.).

PAŠKOVS VLADIMIRS (1921.g. 8.dec. – 1990.g. 4.febr.) – Smiltenes pilsētas izpildkomitejas priekšsēdētājs no 1950. - 1953.gadam. (Juris Zušmanis. Smiltene : laiki un likteņi. - [B.v.] : Smiltenes TV, 2004. – 357.lpp.).

VĪTOLS ATIS ANTONIJS (1881.g. 8.dec. – 1941.g.) – privātadvokāts. Vadījis bēgļu biroju Smiltenē. (Es viņu pazīstu: latviešu biogrāfiskā vārdnīca. – 2.izd. – Rīga: MULTINEO, 2006. – 533.lpp).

AINA ALSUPE (1926.g. 10.dec. – 2015.g.29.dec.) - etnogrāfe, habilitētā vēstures doktore, valsts emeritētā zinātniece. Dzimusi Launkalnes pagastā. Nozīmīgs pētnieciskais darbs “Dāvināšana mūža godos Smiltenes apkārtnē 20.gadsimta pirmajā pusē” (publicēts izdevumā Etnogrāfs profesors Dr. habil. hist. Saulvedis Cimermanis: Biobibliogrāfija. Darbabiedru veltījumi 70 gadu jubilejā. -  Rīga: Latvijas Vēstures institūta apgāds, 1999. - 65.–88. lpp.). (Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. – Nr.1 (2016), 204. – 205.lpp.).

 

 

LEVICS KĀRLIS (1896.g. – 1971.g. 10.dec.) – Smiltenes pilsētas izpildkomitejas priekšsēdētājs no 1941.g. janv. – 1941.g. jūl. (Juris Zušmanis. Smiltene : laiki un likteņi. - [B.v.] : Smiltenes TV, 2004. – 349.lpp.; Oktobra Karogs (Alūksne). – Nr.148 (1971, 14.decembris), 2.lpp.).

ceturtdiena, 2020. gada 9. aprīlis

2020.GADA NOVADNIEKU- JUBILĀRU KALENDĀRS


2020. GADA NOVADNIEKU - JUBILĀRU KALENDĀRS.


2020. GADA NOVADNIEKU - JUBILĀRU KALENDĀRS.


JANVĀRIS


LABSVĪRS PAULIS (1905.g. 4.janv. - 1946.g.) - Jēkabpils apriņķa ārsts. Dzimis Smiltenē. 

IEVIŅŠ JĀNIS (1885.g. 10.janv. - 1961.g. 29.dec.) – keramiķis. Dzimis Smiltenes pag. Ošos.

LIELAIS ARTURS (1920.g. 16.janv. - 1981.g. 10.febr.) - rakstnieks, tulkotājs. Beidzis Smiltenes pamatskolu, strādājis par burtliča mācekli Smiltenē.

ZUŠMANIS KĀRLIS (1945.g. 24.janv. – 2015.g. 11.maijs ) – aktieris. Dzimis Smiltenē.

ĒRIKA LILIJA (1890.g. 27.janv. – 1981.g. 24.jūl.) – aktrise. 1919.gadā darbojusies Strādnieku teātrī Smiltenē.

DŪMIŅA MILDA (dzim. Labsvīrs) (1900.g. 28.janv. - 1992.g. 30.dec.) – ilggadēja Rīgas Medicīnas institūta Farmācijas ķīmijas katedras vadītāja (1950–1970). Dzimusi Vecbilskā, mācījusies Smiltenē. 

KAUGARS ARTURS (1910.g. 29.janv. - 1971.g. 13.febr.) – dzejnieks un pedagogs. Mācījies Smiltenes pamatskolā un Smiltenes ģimnāzijā.

KAINA LILIJA (1900. g. janv. – 1995.g. 29.apr.) – skolotāja. Strādājusi Smiltenes valsts vidusskolā.


FEBRUĀRIS


RUNCIS ALEKSANDRS (1895.g. 15.febr. – 1936.g. 8.marts) - 6.Rīgas kājnieku pulka virsleitnants, Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris. Strādājis par skolotāju Smiltenē.

DĪCS SVANTE GUSTAVS (1670.g. 20.febr. - 1723.g. 6.marts) – vācu tautības latviešu garīgās dzejas autors. Mācītājs Smiltenē.

PLŪME JĒKABS (1855. g. 22.febr. - 1931.g. 3.jūl.) – ģenerālis.  Mācījies Smiltenes draudzes skolā.

BAUMANIS ARTURS (1905.g. 27.febr. - 1989.g. 17.jūl.) – rakstnieks, literatūrvēsturnieks, kritiķis. Beidzis Smiltenes reālskolu, strādājis par skolotāju Smiltenes reālskolā.


MARTS


CIMDIŅŠ ALFRĒDS (1910.g. 19.marts – 1974.g. 30.jūn.) – mācītājs. Dzimis Smiltenes pag. Smiltenes draudzes mācītājs pēc Otrā pasaules kara. Apglabāts Smiltenes kapos.

APRĪLIS

BĒRZIŅŠ JĀNIS NIKOLAJS (1895.g. 7.apr. - 1946.g. 13.febr.) – pulkvedis – leitnants. No 1940.gada kādu laiku dzīvojis Smiltenē, strādājis par grāmatvedi. 

BOJĀRS ERNESTS (1900.g. 9.apr. - ?) - mūziķis. Strādājis Smiltenē.

LĪVENS PAULS (1875.g. 12.apr. - 1963.g. 11.maijs) – Smiltenes muižas īpašnieks.

VALDENS KĀRLIS (1905.g. 14. apr. -?) – kultūrinženieris . Dzimis Smiltenes Lejasšķirbās, mācījies Smiltenes vidusskolā.

ZUŠMANIS JĒKABS (1885. g. 15.apr. – 1952.g. 16.apr.) - grāmattirgotājs un spiestuves īpašnieks Smiltenē. Dzimis Smiltenē. Mācījies draudzes skolā. 

PAEGLĪTIS PĒTERIS (1885.g. 17.apr. – 1963.g. 13.aug.) - pulksteņmeistars. Aktīvi darbojies Smiltenes pilsētas un apkārtnes amatnieku biedrībā. No 1922. – 1925.gada decembrim bijis Smiltenes pilsētas galva.

JANSONS JĀNIS (1895.g. 18.apr.- 1965.g. 31.okt.) – sabiedriskais darbinieks. Dzimis Bilskas pagastā, mācījies Smiltenes draudzes skolā. No 1957.gada – 1963.gadam Smiltenes pilsētas izpildkomitejas priekšsēdētājs. Apglabāts Smiltenes Meža kapos.                                                                                                                                                                                                                                        RAISTERS ĒRIKS (1905.g. 23.apr. - 1967.g. 15.nov.) – dzejnieks, žurnālists. Mācījies Smiltenes ģimnāzijā.

MATEUSS KONSTANTINS (1895.g. 24.apr. – 1941.marts.) – pulkvedis. Dzimis Smiltenē.

KAINAIS LUDVIGS (1880.g. 25.apr. - ?) – policists. Dzimis Smiltenes pagastā. Beidzis pilsētas skolu.


MAIJS


KARAMIŠEVA DZIDRA (dzim. UZTUPE) (1930.g. 2.maijs – 2014.g.  27.dec.) – nopelniem bagātā sporta meistare basketbolā, nopelniem bagātā trenere basketbolā, pasaules vicečempione, Eiropas čempione un kausu ieguvēja, apbalvota ar Triju Zvaigžņu ordeņa Goda zīmi. Dzimusi Smiltenē.

KUNDZIŅŠ KĀRLIS (1850.g. 3.maijs - 1937.g. 18.nov.) - mācītājs, literāts. No 1880.gada mācītājs Smiltenē. 1926.gadā sarakstījis kultūrvēsturisku apcerējumu „Smiltene”. Apbedīts Smiltenē.

KNOPE ELZA (1925.g. 11.maijs - 1996.g. 7.aug.) – literatūrzinātniece, filoloģijas zinātņu kandidāte, filoloģijas doktore. Dzimusi Bilskas pag., beigusi Smiltenes ģimnāziju. Apbedīta Smiltenes kapos. 

MIESIŅŠ DĀVIS (1885.g. maijs - ?) – preses pārstāvis. Dzimis Smiltenes pagasta Krijupos. Mācījies Smiltenes draudzes skolā .

KRIPĀNS KLEMENTIJS (1895.g. 19.maijs - ?) – 5.Cēsu kājnieku pulka kaprālis. Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris. Latvijas armijā iesaukts 1919.g. 9.jūn. Smiltenē.

ROBIŅŠ JĀNIS ĒRIKS (1895.g. 19.maijs - ?) – agronoms, Bulduru dārzkopības vidusskolas direktors. 1940.gadā strādājis par skolotāju Smiltenes lauksaimniecības skolā.

OZOLS KĀRLIS (1885 g. 22.maijs - 1942.g. 26.jūn.) –Smiltenes pilsētas domnieks, aktīvi darbojies Smiltenes kopdarbības organizācijās.

KRIEVIŅŠ GUNĀRS (1930.g. 24.maijs – 2010.g. 4.okt.) - dzejnieks. Mācījies Smiltenes vidusskolā. Dzīvoja Smiltenē.

MEDNIS JĀNIS (1910.g. 28.maijs – 1997.g. 30.sept.) gleznotājs. Mācījies Smiltenes vidusskolā. 


JŪNIJS


GRAUDIŅŠ JĀNIS (1910.g.2. jūn. - ?) – sabiedriskais darbinieks. Dzimis Smiltenes pag. Smiltenes rajona izpildkomitejas priekšsēdētājs. 

FELSBERGS PAULIS (1930.g. 5.jūn. – 1964.g. 16.marts) - sportists (ātrslidotājs). Dzimis Smiltenē. Apglabāts Smiltenes ev. lut. draudzes kapsētā.

KAULIŅŠ JŪLIJS (1885.g. 29.jūn. - ?) 7.Siguldas kājnieku pulka virsseržants, Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris. Dzimis Smiltenes pagastā. 

JŪLIJS

GLINKA GINTS (1975.g. 2.jūl.) – Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra (LNSO) galvenais diriģents (no 2006.gada sākumā līdz 2009.g. 1.jūlijam). Dzimis Smiltenē. 

PAEGLE JĀNIS (1905.g. 9. jūl. - ?) – Latvijas bankas grāmatvedis, darbojies ZASV sūtniecībā Rīgā. Dzimis Smiltenes pagastā.

BENJAMIŅŠ ANTONS (1860.g. 13.jūl. - 1939.g. 14.jūn.) - žurnālists, rakstnieks, 1911.g. nodibinājis Laikrakstu „Jaunākās Ziņas”. Mācījies Smiltenes draudzes skolā.

MEKŠS JĀNIS (1890.g. 15.jūl. – 1948.g. 25.okt.) – 5.Cēsu kājnieku pulka seržants, Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris. Dzimis Smiltenes pag., apglabāts Smiltenes pilsētas kapos.

ZUŠMANIS TĀLIVALDIS (1915.g. 26.jūl. – 1993.g. 27.apr.) - mūziķis. Dzimis Smiltenē. Mācījies Smiltenes ģimnāzijā. 


AUGUSTS


RUBENE ERNA (1910.g. 11.aug. – 1990.g. 1.nov.) - dekoratīvi lietišķās mākslas meistare. Dzimusi Bilskas pag. Mācījusies Smiltenes ģimnāzijā. Apglabāta Smiltenes ev. lut. draudzes kapsētā. 

UPĪTE LŪCIJA ELZA (1910.g. 12.aug. – 1952.g. 11.maijs) – dzejniece. Dzimusi Smiltenes pagasta Pujās. Mācījusies Smiltenes draudzes skolā un ģimnāzijā.

GRUNDULIS JĀNIS (1895.g. 17.aug. – 1940.g. 6.aug.) - 9.Rēzeknes kājnieku pulka kareivis, Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris. Apglabāts Smiltenē.

ADLERS LUDVIGS (1895.g. 19.aug. – 1965.g. 12.dec.) - Bij. 3.Kurzemes latv. strēln. pulka praporščiks, 1919.g. Smiltenes komandants. Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris.

KAŽOKU DĀVIS (īstajā vārdā Dāvids Pelcs) (1850.g. 20.aug. – 1913.g. 13.apr.) - skolotājs, rakstnieks. Dzimis Smiltenes pag., māc. Smiltenes draudzes skolā.

DOMBROVSKIS JĒKABS OSVALDS - (1880.g. 23.aug. - 1949.g. 17.dec.) – pulkvedis, darbvedis Smiltenē.

BUŅĶIS VIKTORS (1925.g. 27.aug. – 1984.g. 16.maijs) – arhitekts. Izstrādājis apbūves projektus arī Smiltenē.


SEPTEMBRIS


VANAGA MARTA (1900.g. 1.sept. – 1984.g. 4.janv.) – mācījusies Smiltenes tirdzniecības skolā. skolotāja Smiltenes otrā pamatskolā. Apglabāta Smiltenes ev. lut. draudzes kapsētā.

BĒRZIŅŠ LUDIS (1870.g. 14.sept. – 1965.g. 24.maijs) – pedagogs, folklorists, literatūrvēsturnieks, dzejnieks. No 1895.gada mācītāja amata kandidāta laiku pavadījis Smiltenē pie K. Kundziņa.

VALDENS KĀRLIS (1905.g. 14.apr. - ?) – inženieris. Dzimis Smiltenes Lejasšķirbās. Beidzis Smiltenes vidusskolu.

ŠTOKEBIJS HERMANIS (HANSS) (1895.g. 20.sept. – 1956.g. 1.jūl.). –Igaunijas armijas 3.kājnieku pulka kapteinis, Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris. Piedalījies kaujās pret lieliniekiem pie Smiltenes.

DĪRIĶIS ARTURS (1855.g. 22.sept. - 1926.g. 1.jūlijs) – ārsts un publicists. Bijis ārsts Smiltenē.

BRASLIS KĀRLIS (1900.g. 24.sept. – 1994.g.5.marts) – Rīgas apgabaltiesas loceklis. Piedalījies brīvības cīņās. Apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeni. Dzimis Smiltenē.

BLŪMS PAULIS (1890.g. 27.sept. – 1941.g. 8.nov.) – Kalpaka bataljona virsleitnants, Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris. Dzimis Smiltenes pag.

LUDZENIEKS JĀNIS (1895.g. 29.sept. – 1942.g.) – ārsts. Dzimis Smiltenes pag., beidzis Smiltenes tirdzniecības skolu.

GĒGERE AINA (1925. g. 30. sept. – 2015.g. 12.maijs) – skolotāja, dzejniece. Dzimusi Bilskas pag. Strādājusi Smiltenes vidusskolā.


OKTOBRIS


LUTCENS JULIUSS (1895.g 2.okt. - 1950.g. 4.dec.) – 2.Rīgas latviešu strēlnieku pulka praporščiks, Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris. Mācījies Tirdzniecības skolā Smiltenē. 

PRIEDĪTE PĒTERIS (1880.g. 14.okt. - ?) – Liepājas bankas pilnvarnieks. Dzimis Smiltenes draudzē.

VENSKU EDVARTS (īstajā vārdā Edvards Skujenieks) (1855.g. 21.okt. – 1897.g. 25.maijs) - dzejnieks, žurnālists. Policijas priekšnieka jaunākais palīgs Smiltenē.

ZĪTARE HERMĪNE (1910.g. 24.okt. - 2003.g. 23.jūl.) – ārste Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīcā. 1996.gadā apbalvota ar Smiltenes pilsētas Goda medaļu.

KAINS JĀNIS (1885.g. 31.okt. – 1953.g. 31.dec.) – skolotājs. Dzimis Smiltenes pagastā, mācījies Smiltenes draudzes skolā. Strādājis Smiltenes valsts vidusskolā.


NOVEMBRIS


BĒRZIŅŠ MATĪSS (1865.g. 10.nov. - ?) – Latvijas Bankas Cēsu nodaļas pārvaldnieks. Dzimis Smiltenes pagastā, Mācījies Smiltenes draudzes skolā.

CĀLE ELZA (1920.g. 15.novembrī – 2008.g. 18.janv.) – bērnudārza audzinātāja. Mācījusies Smiltenes ģimnāzijā. 1995.gadā apbalvota ar Smiltenes Goda medaļu.

KRŪZE PĒTERIS (1885.g. 17.nov. - ?)- Smiltenes pilsētas vecākais. Dzimis Bilskas pagastā. 

DZIRKALE ALISE (1900.g. 18.nov. – 1980.g. 20.apr.) - skolotāja. Dzimusi Smiltenes pagasta Pavāros. Mācījusies Smiltenes tirdzniecības skolā, ģimnāzijā. Strādājusi Smiltenes ģimnāzijā. Apglabāta Smiltenes ev. lut. baznīcas kapos.

PĒTERSONS JŪLIJS (1880.g. 19. nov. – 1945.g. 8. aug.) – dramaturgs. Mācījies Smiltenes draudzes skolā, strādājis par aptiekāra mācekli Smiltenē.

ROZNIEKS PĒTERIS (1890.g. 22.nov. – 1989.g. aprīlī ) – 9. Rēzeknes kājnieka pulka seržants, Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris Apglabāts Smiltenē.

RAUZA EDĪTE (1940.g. 23 nov.) – bijusī Smiltenes mazbērnu novietnes – bērnudārza vadītāja.

PRĒDELE AIDA (1950.g. 29.nov. – 2015.g. 19 jūl.) – žurnāliste, mācītāja, Latvijas Republikas 5., 6., 7.Saeimas deputāte. Beigusi Smiltenes vidusskolu (1969.)


DECEMBRIS


VENNERS JĀNIS (1905.g. 3.dec. – 1999.g. 1.jūn.) – mācījies Smiltenē. Smiltenes pilsētas pašvaldības vadītājs (1934.g. 28. maijs – 1940 g. jūl.).

VALDENA MARTA (dzim.Alberts)(1915.g. 4.dec. – 2006.g. 19.jūl.) – skolotāja. Dzimusi Smiltenē. Mācījusies Smiltenes ģimnāzijā. Skolotāja Smiltenes vidusskolā. 1998.gadā apbalvota ar Smiltenes pilsētas Goda medaļu. 1999.gadā apbalvota ar Triju Zvaigžņu ordeni.

FRANCIS ALFONS ALEKSANDRS (1905.g. 5.dec.- 1948.g. 13.okt.) - rakstnieks, publicists. Mācījies Smiltenes vidusskolā.

RŪTS ELMĀRS (1925.g. 9.dec. – 2013.g. 28.apr.) – Smiltenes 2.pamatskolas direktors (1954. – 2002.). 1998.gadā apbalvots ar Smiltenes Goda medaļu.

JANNERS NIKOLAJS (1900.g. 18.dec. - 1959.g. 25.apr.) – inženieris – ķīmiķis. Dzimis Smiltenē.

KALNIŅŠ KĀRLIS (1870.g. 25.dec. - ?) – Smiltenes sabiedrisko organizāciju darbinieks.


ĶIKUĻA JĒKABS (1740- 1777) - pirmais zināmais latviešu tautības rokraksta dzejas autors, audējs, hernhūtietis. Dzimis Smiltenes draudzes Blomu kroņa muižas Ķikuļa māju saimnieka ģimenē.


trešdiena, 2019. gada 29. maijs

2019.GADA NOVADNIEKU-JUBILĀRU KALENDĀRS2019.GADA NOVADNIEKU-JUBILĀRU KALENDĀRS

JANVĀRIS.

KLEINBERĢIS JĀNIS (1874.g. 4.janv.–1919.g. 6.dec.) – rakstnieks, žurnālists. Strādājis par mājskolotāju Smiltenē.

 SNIPE ARNOLDS (1899.g. 5.janv.–1978.g. 10.aug.) – Kurzemes artilērijas pulka dižkareivis. Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris. Kādu laiku dzīvojis Smiltenē.

VĒRIŅŠ ALDONIS (1929.g. 6.janv.) – selekcionārs, zinātnieks, dārznieks, žurnāla „Dārzs un Drava” redaktors. Triju Zvaigžņu ordeņa Zelta goda zīme par mūža ieguldījumu Latvijas puķkopības attīstībā, Atzinības Krusta IV šķiras ordenis. Ar zelta medaļu beidzis Smiltenes vidusskolu.

OZOLS OĻĢERTS (1914.g. 6.janv.-1976.g. 25.jūl.) - kādreizējais Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas (LLA) rektors, tehnisko zinātņu doktors, Mehānikas katedras dibinātājs un vadītājs. Publicējis apmēram 60 zinātniskus rakstus. Bērnību pavadījis Bānūžu muižā, No 1926.–1928.gadam mācījies Smiltenes draudzes skolā.

DŽINDŽA JĀNIS (1914.g. 18.janv.-1979.g. 4.okt.) – luterāņu garīdznieks. Kalpojis Smiltenes, Palsmanes draudzē. Apbalvots ar Latvijas Evanģēliski luteriskās baznīcas konsistorijas Zelta krustu.

BEITIKS RŪDOLFS (1889.g. 22.janv.–1926.g. 29.sept.) – 4.Valmieras kājnieku pulka seržants. Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris. Apbalvots 1921.gadā. Dzimis Palsmanes pagastā. Miris Smiltenē. Apbedīts turpat.

ĀBELE ĀDOLFS (1889.g. 24.janv.–1967.g. 2.aug.) – komponists, diriģents, pedagogs, ērģelnieks. Dzimis Blomes pag.

KRŪMIŅŠ GATIS (1944.g. 29.janv.-2013.g. 6.martā) – sabiedriskais darbinieks, Smiltenes pilsētas pašvaldība vadītājs no 1990. – 2001.gadam. 2000.gadā apbalvots ar Smiltenes pilsētas Goda medaļu.

MIĶE ANNA (dz. Lezdiņa) (1909.g. 31.janv.–1990.g. 30.nov.) – sabiedriskā darbiniece, nodaļas vadītāja Valkas apriņķa partijas komitejā. Apbalvota ar Darba Sarkanā Karoga ordeni un ordeni „Goda zīme”. Apglabāta Smiltenes Meža kapos.


FEBRUĀRIS.

PAVLOVSKIS JĀNIS – (1914.g. 16.febr.-?) – no 1962.g. 22.nov.–1964.g. 2.sept. prāvests Raunas un Smiltenes draudzēs.

KĀRKLIŅŠ JŪLIJS (1889.g. 17.febr.–1963.g. 7.jūl.) – fotogrāfs Smiltenē. Dzimis Smiltenes muižā. Apbedīts Smiltenes ev. lut. draudzes kapsētā.

 LEIŠE ĀRIJS (1919.g. 20.febr.-1980.g. 18.jūl.) – ķirurgs, medicīnas zinātņu kandidāts. Dzimis Smiltenē.

SPROĢIS PĒTERIS ALEKSANDRS (1894.g. 28.febr.–1942.g. 29.jūn.) – pulkvedis – leitnants. Strādājis par mājskolotāju Smiltenes pagastā, no 1919.gada strādājis par skolotāju Smiltenes elementārskolā.

MARTS.

PĒTERSONS JĀNIS (1874.g. 14.marts-?) – tirgotājs Smiltenē.

KALVELE VELTA (1929.g. 16 marts–2004.g. 19.febr.) – kultūras darbiniece. No 1957.–1988.gadam organizējusi Smiltenes kultūras dzīvi. 1995.gada 17.novembrī apbalvota ar Smiltenes pilsētas Goda medaļu.

PURGALIS KĀRLIS VALDEMĀRS (1899.g. 23.marts–1966.g. maijs) – 5.Cēsu kājn. pulka kareivis. Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris. Latvijas armijā iesaukts 1919.gada 6.jūnijā Smiltenē.

DUKA LILIJA (1909.g. marts–1984.g. 1.sept.) – Smiltenes Tautas teātra režisore no 1957.gada.

LIEPIŅŠ JĀNIS (1894.g. 28.marts-?) – 1919.gadā kalpojis Smiltenē kā apriņķa kara komisijas darbvedis

ZAĻKALNS ERNESTS (1894.g. 29.marts–1966.g. 18.jūn.) – fotogrāfs. Dzīvojis Smiltenē. Apbedīts Smiltenes ev. lut. draudzes kapsētā.


APRĪLIS.

RUTKIS ALBERTS (1894.g. 12.apr.-?) – strēlnieks, žurnālists. 1916.gadā, būdams kara komendants Smiltenē, nodibinājis aktieru trupu, orķestri, strēlnieku klubu. Pēc februāra revolūcijas 1917.gadā nodibinājis Smiltenes pašvaldību.

EIZENBERGS EDUARDS (1869.g. 22.apr.-?) - būvamatnieks. Dzimis Smiltenes muižas pārvaldnieka ģimenē. Daudzu slavenu būvju autors: 1. un 2.Rīgas pilsētas slimnīca, Lielās ģildes vidējais nams, Latviešu biedrības nama koka būve, 1906.g. Dziesmu svētku tribīnes. Latvijas Sporta biedrības mūža biedrs. Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni.

  MAIJS.

PAIKUNE RUTA (dz. Dūnaine) (1929.g. 2.maijs–2018.g. 29.janv.) – arhitekte. Dzimusi Smiltenē.

PIEBALGS ALBERTS (1894.g. 7.maijs-1965.g. 17.nov.) – Smiltenes katoļu draudzes prāvests no 1953.g. 10.marta–1956.g. 29.janv.

SĪMANIS KĀRLIS (1914.g. 7.maijs-?) - dzimis Bilskas pagasta Galeniekos. Mācījies Smiltenes Lauksaimniecības skolā. Bilskas lauksaimniecības b-bas priekšnieks.

DANCE MĀRTIŅŠ (1824.g. 15.maijs-1890.g. 11.dec.) - dzirnavu īpašnieks. 

MŪRNIEKS EDUARDS (1909.g. 19.maijs–1997.g. 3.okt.) – ilggadējs Smiltenes ev. lut. draudzes priekšnieks. 1995.g. apbalvots ar Smiltenes pilsētas Goda medaļu. Apbedīts Smiltenes ev. lut. draudzes kapsētā.

RINGMANIS JĀNIS (1884.g. 26.maijs–1944.g. 23.sept.) – lauksaimnieks, Smiltenes pilsētas vecākais no 1942.-1944.gadam. Apbalvots ar Trīs Zvaigžņu ordeni.


JŪNIJS

BAĶIS EDUARDS (1889.g. 7.jūn.-?) – 1919.gadā iestājies Ziemeļlatvijas Civilpārvaldes dienestā un komandēts uz Smilteni kā rajona agrārlietu pārzinis, 1920.gadā darbojies kā rajona valsts zemju pārzinis.

ŠTRĀLS PĒTERIS (1854.g. 18.jūn.–1939.g. 19.febr.) – pirmais Smiltenes pilsētas galva, namsaimnieks. Daudz darījis, lai Smiltenei piešķirtu pilsētas tiesības. 1933.g. nov. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni. Savu mantu novēlējis labdarīgiem mērķiem: Smiltenes ev. lut. draudzei, namīpašnieku biedrībai un Blomes pagastskolai.

RUTKIS JĀNIS (1959.g. 19.jūn.–1995.g. 2.maijs) – zemessargs. Aktīvs Atmodas gadu dalībnieks. Smiltenes Vides Aizsardzības kluba dibinātājs.

NĀTRA ELMĀRS (1929.g. 21.jūn.–2001.g. 10.marts) – ķīmijas skolotājs Smiltenes vidusskolā, Smiltenes novada LTF priekšsēdētājs. 1996.g. 17.nov. apbalvots ar Smiltenes pilsētas Goda medaļu.

ĶIKULIS JĀNIS (1904.g. 22.jūn.–1970.g. 28.janv.) – aktieris. Apbedīts Smiltenes kapos.


  JŪLIJS.

ZEGNERS JANIS VILHELMS (1884.g. 5.jūl.–1933.g. 9.dec.) – gleznotājs, tēlnieks, pedagogs. No 1920. – 1930.gadam - zīmēšanas, mākslas vēstures skolotājs Smiltenes vidusskolā. Apbedīts Smiltenes Vecajos kapos.

BORINCS ARVĪDS (1909.g. 10.jūl.–1980.g. 5.nov.) – dzejnieks. Mācījies Smiltenes draudzes skolā.

AUSALA MARGARITA (Dz. Bebrupe; prec. Pālīte) (1919.g. 13.jūl.-1991.g. 15.nov.) – dzejniece. Dzimusi Smiltenē, mācījusies Smiltenes ģimnāzijā.

DZIRKALIS ARVĪDS (1899.g. 21.jūl.-1979.g. 8.nov.) – arhitekts. Dzimis Bilskas pagastā.                 

BRIEDIS PĒTERIS (1894.g. 23.jūl.-1941.g. 29.jūn.) – pulkvedis - leitnants. Beidzis Smiltenes tirdzniecības skolu.


AUGUSTS.

PELCIS PĒTERIS (1864.g. 6.aug.–1957.g. 2.jūl.) – lauksaimnieks un sabiedrisks darbinieks. Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni.

ALKA-GAIGALA ELZA (īst. v. Nansija Alka, dzim. Cukura) (1909.g. 16.aug.- 2001.g. 5.jūl.) - dzejniece. Dzimusi Smiltenes pagasta Sileniekos. Mācījusies Smiltenes pagastskolā, beigusi Smiltenes piensaimniecības skolu.

BRANTS JĀNIS (1889.g. 17.aug.–1944.g. 31.marts) – dermatovenerologs. Apbalvots ar Trīszvaigžņu ordeni (III šķ., 1928.g.) un Atzinības krustu (III šķ., 1938.g.).


SEPTEMBRIS.

LAZDIŅŠ ALFRĒDS (1879.g. 11.sept.-?) - Smiltenes draudzes ārsts.


OKTOBRIS.

SĀRUMS MĀRCIS (īst. V. Mārcis Podiņš) (1799.g. 2.okt. [20.okt.])–1859.g. 19.jūl. [31.jūl.]) – pirmais zināmais latviešu tautības būvmeistars, pilnīgi pārbūvējis Smiltenes baznīcu.

BOKA KRISTĪNE (1889.g. 9.okt.–1964.g. 3.jūl.) – skolotāja Smiltenes ģimnāzijā (1919.–1962.). Apbedīta Smiltenes kapos.

JANSONS JĒKABS (1884.g. 27.okt.-?) – inženieris, agronoms. Apbalvots ar Trīszvaigžņu ordeni. Dzimis Smiltenes pagastā.

PALKAVNIEKS JĀNIS (1854.g. 29.okt.-1906.g. 13.apr.) - revolucionārs. Par iesaistīšanos 1905.g. revolūcijā Gaujienā 1906.g. 20.martā apcietināja un kopā ar dēlu atveda uz Smilteni. 1906.g.13.aprīlī nošauts pie Tepera ezera priedes.  Izveidota piemiņas vieta.

RAŅĶIS JĀNIS (1889.g. 29.okt.–1945.g. jūn. sāk.) – 2.Ventspils kājnieku pulka seržants. Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris. 1923.gadā beidzis Smiltenes valsts piensaimniecības skolu.


NOVEMBRIS.

LIEZERE AUSTRA (1924.g. 2.nov.–2000.g. 30.marts)skolotāja Smiltenes vidusskolā. 1996.gada 17.novembrī apbalvota ar Smiltenes pilsētas Goda medaļu.

KALĪTIS ARTURS (1909.g. 3.nov.–1975.g. 9.sept.) – Smiltenes izpildkomitejas priekšsēdētājs. Smiltenes rajona remonta un celtniecības pārvaldes priekšnieks, Smiltenes patērētāju biedrības pārtikas kombināta direktors. Apglabāts Meža kapos.

BRASLIS JĀNIS (1889.g. 19.nov.–1945.g. 13.sept.) – 2.Cēsu kājnieku pulka karalaika ierēdnis. Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris. Apbalvots 1921.g. Dzimis Smiltenes pag.


DECEMBRIS.

JŪGERS PĒTERIS (1909.g. 5.dec.–1943.g.) – avīzes „Smiltenes Ziņas” redaktors. Sagatavojis un izdevis „Smiltenes un apkārtnes laika grāmatu” 1931.gadam, Smiltenes kalendāru, brošūru „Vadonis pa Smilteni”, 1937.gadā  Smiltenes skatu fotoalbūmu.

SŪCIS JĒKABS (1904.g. 6.dec.-?) – miertiesnesis Krāslavā. Aizsargu bataljona komandieris. Dzimis Smiltenes Kalnasūčos, beidzis Smiltenes ģimnāziju.

BRAŠŅEVICS ANDREJS (1849.g. 8.dec.–1898.g. 19.jūl.) – Smiltenes draudzes ārsts. Apglabāts Smiltenes ev. lut. draudzes kapsētā.

BĒRENS GOTLĪBS (1819.–1892.g. 18.aug.) – Bānūžu muižas īpašnieks. Smiltenes muižas pārvaldnieks Līvena laikā. Smiltenes draudzes tiesnesis. Dāvinājis lielus kapitālus Smiltenes draudzei, skolai un nabagajiem. Apglabāts Smiltenes kapsētā Bērensa kapličā.

KLEPERS IMANTS (1929.–1969.g. aug.) – žurnālists. Dzimis Smiltenē. Smiltene rajona avīzes „Padomju Smiltene” redaktora vietnieks, žurnālu „Liesma” (1964.g.), „Zvaigzne”( 1967.g.) galvenais redaktors.
piektdiena, 2018. gada 28. decembris

2018. GADA NOVADNIEKU - JUBILĀRU KALENDĀRS


2018. gadsJANVĀRIS.

ARNIS ERNESTS (īst. V. Ernests Runcis), (1888.g. 1.janv. – 1943.g. 30.jūl.)– rakstnieks. Mācījies Smiltenē.

JUSTAMENTS JĀNIS ROBERTS (1888.g. 1. janv. -?) – komercdirektors. Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni. Dzimis Jaunbilskā. Mācījies Smiltenē.

MENSKA JĀNIS (1893.g. 20.janv. – 1916.g. 23.dec.) – strēlnieks. Mācījies Smiltenes tirdzniecības skolā.

ATSPULGS PĒTERIS (īst. v. Pēteris Miķis), ( 1908.g. 21.janv. – 1962.g. 22.dec.) – dzejnieks. Mācījies Smiltenes ģimnāzijā.

 

FEBRUĀRIS.

ĒRMANIS PĒTERIS (1893.g. 2.febr. – 1969.g. 8.okt.) – rakstnieks, literatūrvēsturnieks. Mācījies Smiltenes draudzes skolā, Smiltenes tirdzniecības skolā. Strādājis par bibliotekāru Smiltenes zemkopības biedrības bibliotēkā.

MELLIŅŠ ARVĪDS (1903.g. 4.febr. – 1994.g. 9.sept.) – tautsaimnieks un literāts. Mācījies Smiltenes Tirdzniecības skolā.

KUNDZIŅŠ PAULS ( 1888.g. 4.febr. – 1983.g. 8.nov.) – arhitekts. Dzimis Smiltenē.

ASMANIS OSKARS KĀRLIS (1878.g. 6.febr. – 1945.?) – pulkvedis. Dzimis Smiltenē.

ŠMIDTS ERNESTS (1898.g. 8.febr. – 1965.g. 6.aug. – 3. atsevišķā bataljona leitnants, Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris. Dzīvojis Smiltenē.

LATVIETIS JĀNIS (1928.g. 15.febr.) – lopkopības zinātnieks. Latvijas Zinātņu Akadēmijas goda loceklis (1992.). Dzimis Smiltenē.

APSE ALFRĒDS (1908.g. 16.febr. -?) – tautsaimnieks. Dzimis Smiltenē.

ALMANZORS (īst. V. Kristaps Šuberts), (1858.g. 17.febr. – 1918.g. 21.maijs)- skolotājs un rakstnieks. Mūža pēdējos 3 gadus dzīvojis Smiltenē, apbedīts Smiltenes kapos.

ŠUBERTS HARALDS (1883 g. 21.febr. – 1942.g. 8.sept.) – Latvijas armijas veterinārpārvaldes priekšnieka palīgs, vēlāk Smiltenes rajona veterinārārsts. Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni.

GERDĒNS HERMANIS (1903.g. 23. febr. – 1965.g. 7. sept.) – sabiedriskais darbinieks.

MEKŠS JĒKABS ĀDOLFS (1908.g. 26.febr. – 1999.g. 10.marts) – mācītājs. Dzimis Smiltenes pagastā. Pirmās skolas gaitas aizvadītas Smiltenē.

ENKMANIS JĀNIS (1888.g. 27.febr. – 1922.g. 24.jūn.) – Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris. Dzimis Smiltenes pagastā. Apbedīts Smiltenes kapos.

JAUNZEMS ATIS (1893.g. 28.febr. -?) – skolotājs Smiltenē. 

 

MARTS.

PRIEDĪTIS GUNĀRS (1933. g. 11.marts – 1993.g. 5.dec.) – šahists, meistarkandidāts. Apbedīts Smiltenē.

BRANTS KĀRLIS (1888.g. 16.marts -?) – Valsts kontroles vecākais revidents. Dzimis Smiltenes pag.

BRŪKŠS KĀRLIS (1898.g. 21.marts -?) – inženieris. Dzimis Smiltenē.

SADIKOVS IVANS (1858. g. 26.marts - 1937.g. 25.apr.) – ārsts. 1.Pasaules kara laikā ārsts Smiltenē.

ZVIRBULE ZELMA (1903.g. 27.marts – 1991.g. 5.jūl.) – sabiedriskā darbiniece. Dzimusi, strādājusi Smiltenē, apbedīta Smiltenes Meža kapos. 

VANAGS KĀRLIS (1883.g. 29.marts – 1942.g. 9.jūn.) – finansists, Latvijas bankas direktors. Divas reizes apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni. Dzimis Smiltenes pag. Buliņos.

 

APRĪLIS.

CERS ROBERTS (1908. g. 7.apr. – 1987.g. 11.sept.)  – skolotājs Smiltenē.

KĻAVIŅŠ KĀRLIS (1898.g. 8.apr. -?) – Jelgavas apgabaltiesas loceklis. Dzimis Smiltenes pag., mācījies Smiltenē.

DRANDA JĒKABS (1853.g. 10.apr. -1915.g. 16.maijs) – keramiķis. Dzimis Smiltenes pagasta Meža Drandās. Visu dzīvi saistīts ar Smilteni.

KUNDZIŅŠ KĀRLIS, (juniors) (1883.g. 12.apr. – 1967.g. 9. aug.) – Latvijas Universitātes profesors, teoloģijas fakultātes dekāns. Dzimis Smiltenē.

CIELAVS JĀNIS (1878.g. 15.apr. -?) – Drēbniecības uzņēmuma vadītājs. Mācījies Smiltenē.

KALNS – DREIMANIS (1913.g. 23.apr.) – rakstnieks. Dzimis Smiltenē.

ŠEPTERE ALVĪNE (1903.g. 23.apr. – 1994.g. 2.maijs) – grafiķe. Mācījusies Smiltenē.

 

MAIJS.

BĒRZIŅŠ PĒTERIS (1848.g. 1.maijs – 1926.g. 8.sept.) – pedagogs, rakstnieks, grāmatizdevējs. Mācījies Smiltenē.

AKMENE ANNA (1928.g. 7.maijs -?) – skolotāja. Dzimusi Smiltenē, apglabāta Smiltenes kapos.

 

JŪNIJS.

CELMS HARALDS (1903.g. 2.jūn. – 1965.g. 22.marts) – vijolnieks. Dzimis Smiltenē.

KRONBERGS ERNESTS (1903.g. 25.jūn. – 1944.g. 24.sept.) – mācītājs Smiltenes ev. lut. baznīcā.

 

JŪLIJS.

DŪNIS VALDEMĀRS (1903.g. 17 jūl. – 1959.g. 2.okt.) – mācītājs. Rakstījis baznīcas periodiskajos izdevumos. 1934. gadā kalpojis pie mācītāja K. Kundziņa Smiltenē

KRIEVS PĒTERIS (1893.g. 21.jūl. – 1919.g. 6.marts) – atsevišķā jātnieku eskadrona virsleitnants. Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris. Dzimis Brantu pag.

PĪLĀPS JĀNIS ( 1888 g. 24.jūl. -?) – skolotājs Smiltenes ģimnāzijā.

BLĪGZNA ELMĀRS (1903.g. 29.jūl. – 1967.g. 3. nov.) – skolotājs un Smiltenes vidusskolas direktors (1944. -1967.).

KRIĶIS JŪLIJS (1903.g. 29.07. -?) – inženieris. Mācījies Smiltenes vidusskolā.

 

AUGUSTS.

MUŠKE JĀNIS (1868.g. 4.aug. – 1939.g. 15.jūn.) – viens no latviešu lielākajiem tirgotājiem Rīgā. Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni. Dzimis Smiltenē.

RUTKS ALEKSANDRS (1873.g. 4.aug. -?) – Bērzaines pamatskolas pārzinis.

ZĪVERS KĀRLIS (1933. g. 15.aug. – 2001 g. 30.maijs) – ilggadējs Smiltenes izpildkomitejas priekšsēdētājs. Apbalvots ar Smiltenes Goda medaļu.

KELLERS KĀRLIS (1868.g. 24.aug. – 1939.g. 1.aug.) – mācītājs. Mācītāja kandidāts pie K. Kundziņa.

PĒTERSONS JĀNIS (1898.g. 27.aug. – 1956.g. 14.dec.) – Vidzemes artilērijas pulka dižkareivis. Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris. Dienējis Smiltenē.

OZOLIŅŠ PĒTERIS (1928.g. 30.aug. – 1998.g. 23.janv.) – ārsts Smiltenē.

 

SEPTEMBRIS.

ANDĪNA (īst. V. Emma Rozālija Prūse, dzim. Gailīte) (1903.g. 10.sept.- 1983.g. 15.febr.) – dzejniece, lietuviešu literatūras popularizētāja. Dzimusi Smiltenē.

OLAVA FRĪDA (1878.g. 13.sept. – 1971.g.?) – sabiedriskā darbiniece, skolotāja. Apbalvota ar Triju Zvaigžņu ordeni. Dzimusi Smiltenes Tiltlejās.

DRAVNIEKS JĒKABS (arī Jēkabs Draviņ - Dravnieks ), (1858.g. 23.sept. – 1927.g. 21.dec. ) – žurnālists, tulkotājs, grāmatizdevējs, leksikogrāfs. Dzimis Bilskas pagastā.

SILS PĒTERIS (1908.g. 24.sept. – 1953.g. 7.aug.) – dzejnieks. Dzimis, strādājis Smiltenē, apbedīts Smiltenes kapos.

 

 

OKTOBRIS.

KRĪPENS ARVĪDS (1893.g. 4.okt. – 1968.g. 20.aug ) – pulkvedis. 1941.g. dzīvojis Smiltenes apkārtnē, nacionālo partizānu grupas komandieris, Smiltenes pašaizsardzības spēku komandieris.

PURIŅŠ KĀRLIS (1883.g. 5.okt. – 1947.g. 25.jūn.)  - Latvijas Universitātes profesors, no 1918.g. 1.dec. - 1919.g. 15.jūl. Latvijas finanšu ministrs. Dzimis Smiltenes Liepiņās.

BALODIS ROBERTS (1918.g. 16.okt. - 1985.g. 29.okt.) – diriģents. Dzimis Smiltenē.

MUŠKE DĀVIDS (1888.g. 16.okt. - ?) – rūpnieks un tirgotājs Rīgā. Kolumbijas vicekonsuls. Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni. Beidzis Smiltenes draudzes skolu.

NOVEMBRIS.

LIELGALVIS KRISTAPS (1878.g. 8.nov. – 1942.g. 26.jūn.) – skolotājs. Strādājis par skolotāju Smiltenes tirdzniecības skolā, Smiltenes lauksaimniecības mācību iestādē. Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni. Apglabāts Smiltenē.

STALAŽS JĀNIS (1878.g. 8.nov. - ?) – skolotājs, rakstījis laikrakstos stāstus, dzejoļus un ievadrakstus. Latvijas laikā skolotājs un skolotāju biedrības priekšnieks Smiltenē.

KUNDZIŅŠ HARALDS (1898.g. 11.nov. – 1981.g. 19.jūn.) – arhitekts. Dzimis Smiltenē.

MUŠKE REINHOLDS (1893.g. 13.nov. – 1926.g. 24.jūl.) – Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris. Dzimis Smiltenē.

GAILĪTIS TOMS (pseid. Gaidulis) (1843.g. 23.nov. – 1917.g. 31.maijs) – latv. atmodas laikmeta darbinieks, skolotājs un ērģelnieks. Dzimis Smiltenes „Grestēs”, mācījies Smiltenes draudzes skolā.

PAPULIS KĀRLIS (1903.g. 28.nov. – 1983.g. 10.okt. ) – grafiķis. Dzimis Smiltenē.