otrdiena, 2021. gada 13. aprīlis

2021.GADA NOVADNIEKU - JUBILĀRU KALENDĀRS

 

2021.GADA NOVADNIEKU - JUBILĀRU KALENDĀRS

 

JANVĀRIS

 

ĀBELE OTO (1861.g. 23.janv. – 1922.g.) – skolotājs. Strādājis Blomē Siļķītes skolā. Viņa vadībā nodibināta viena no vecākajām Latvijas dziedāšanas biedrībām – Smiltenes mūzikas un dziedāšanas biedrība. Darbojies arī Smiltenes lauksaimniecības biedrībā. Siļķītes skolā nostrādājis vairāk kā 20 gadus. (Rakstu krājums Ādolfa Ābeles atcerei/ redaktore Ofēlija Sproģere. - Stocholm : Ādolfa Ābeles piemiņas fonds, 1986. – 7.-14.lpp.).

MEŽULIS JĀNIS (1891.g. 3.janv. -?) – Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris. Dzimis Aumeisteru (Cirgaļu) pagasta „Mālupos”. (Lāčplēša Kara ordeņa kavalieri: biogrāfiska vārdnīca. – Rīga: Jāņa sēta, 1995. – 350.lpp.).

 JIRGENSONS EDUARDS (1881.g. 9.janv. – 1951.g) – Salaspils pamatskolas pārzinis. Dzimis Smiltenē. Beidzis Smiltenes pagastskolu, draudzes skolu. Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni. (Es viņu pazīstu: latviešu biogrāfiskā vārdnīca. – 2.izd. – Rīga: MULTINEO, 2006. – 221.lpp.; Laiks. – Nr.98 (1951, 12.dec.).

STRAUTS JĀNIS (1901.g. 13.janv. – 1979.g. 30.maijs) – Latvijas dzelzceļi grāmatvedības nodaļas vadītājs. Dzimis Smiltenes pagastā. (Es viņu pazīstu: latviešu biogrāfiskā vārdnīca. – 2.izd. – Rīga: MULTINEO, 2006. – 462.lpp.; Dzelzceļnieks Trimdā. – Nr.29 (1981, 1.dec.).

PĒTERIS ĒTERIS (īst. v. Kārlis Sausnītis) (1911.g. 25.janv. – 1998.g. 12.janv.) - rakstnieks, korespondents. Dzimis Smiltenes pag. Rauziņās, mācījies Smiltenes elementārskolā un Smiltenes ģimnāzijā. (Latviešu rakstniecība biogrāfijās. - 2.pārstr. un papild. izd. – Rīga : Zinātne, 2003. – 442.lpp.).

NEIMANIS KĀRLIS (1901.g. 25.janv. -1949.) - Beidzis Blomes pagastskolu. Projektējis un vadījis Rūjienas aerodroma uzbūvi. Bijis Rūjienas koppienotavas vadītājs. (Es viņu pazīstu: latviešu biogrāfiskā vārdnīca. – 2.izd. – Rīga: MULTINEO, 2006. – 354.lpp.; Nedēļas Apskats: Latvian Weekly News. – Nr.147 (1949, 8.marts), 2.lpp.).

 VANDERS PĒTERIS (1886.g. 26.janv. – 1961.g. 5.maijs) – Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris. Dzimis Aumeisteru (Cirgaļu) „Dzērvītēs”. (Lačplēša Kara ordeņa kavalieri: biogrāfiska vārdnīca. - Rīga : Latvijas Valsts vēstures arhīvs : 1995. Jāņa sēta. – 544.lpp.: ģīm.).

ZAĶIS PĒTERIS (1866.g. 29.janv. -?) – lauksaimnieks. Dzimis Blomes „Pāņos”. Beidzis draudzes skolu. Bijis pagasta vecākais un lauksaimniecības biedrības priekšnieks. (Es viņu pazīstu: latviešu biogrāfiskā vārdnīca. – 2.izd. – Rīga: MULTINEO, 2006. – 538.lpp.).

 

FEBRUĀRIS

 

ZADE KĀRLIS (1881.g. 7.febr. - ?) – Smiltenes krājaizdevumu sabiedrības valdes loceklis (no 1911. g.). Dzimis Smiltenes Zadēs.  Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni. (Es viņu pazīstu: latviešu biogrāfiskā vārdnīca. – 2.izd. – Rīga: MULTINEO, 2006. – 537.lpp.).

DĀRZIŅA ANNA (dz. ĀBELE ) (1901.g. 7.febr. – 1979.g. 26.febr.) – romāņu filoloģe, kritiķe. Dzimusi Blomes pagastskolā. (Latviešu rakstniecība biogrāfijās. - 2.pārstr. un papild. izd. – Rīga : Zinātne, 2003. – 136.lpp.).

DAMBERGS DĀVIDS (1841.g. 9.febr. – 1919.g. 28.okt.) - skolotājs, Smiltenes draudzes ērģelnieks. No 1862. – 1912.gadam Smiltenes draudzes skolas skolotājs un priekšnieks. Nodibinājis Smiltenē pirmo vīru kori, kas piedalījies pirmajos dziesmu svētkos Dikļos (1864.g.). Aktīvi darbojies Mūzikas un dziedāšanas, arī Lauksaimniecības biedrībā – ilgus gadus bijis tās bibliotekārs un rakstu vedējs. (Juris Zušmanis. Smiltene : laiki un likteņi. - [B.v.] : Smiltenes TV, 2004. – 334.lpp.).

JAŠKOVIČS JĀNIS (1911.g. 11.febr. - 1991.g. 23.apr.) - katoļu garīdznieks. No 1964.g. 5.sept. - 1980.g. 21.apr. bijis Raunas un Smiltenes draudžu prāvests. (Cakuls, J. Latvijas Romas katoļu priesteri: 1918-1995: Uzziņas. Rīga: Rīgas metropolijas kūrija, 1996. - 211.lpp.).

VĀRNA JĀNIS (1876.g. 11.febr. - ?) – lauksaimnieks Birzuļu “Jaunmiķeļos”. Dzimis Birzuļu (Mēra) pagastā. Beidzis Mēra pamatskolu un Smiltenes draudzes skolu. Bijis Latvijas Lauksaimniecības kameras sekcijas priekšsēdētājs. (Es viņu pazīstu: latviešu biogrāfiskā vārdnīca. – 2.izd. – Rīga: MULTINEO, 2006. – 512.lpp.).

BRĪTIŅŠ KĀRLIS (1891.g. 18.febr. – 1919.g. 13.nov.) - Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris. Dzimis Palsmanes pagasta „Silgalos”. Apbedīts Palsmanes draudzes kapos. (Lāčplēša Kara ordeņa kavalieri: biogrāfiska vārdnīca. – Rīga: Jāņa sēta, 1995. – 97. - 98.lpp.).

KĻAVIŅŠ KĀRLIS (1876.g. 20.febr. – 1955.g. 31.maijs) – skolotājs, Smiltenes pirmās sešu klašu pamatskolas pārzinis. Bijis Smiltenes ev. lut. baznīcas draudzes ērģelnieks. Smiltenes pilsētas savstarpējās apdrošināšanas biedrības priekšnieks. Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni un Atzinības krustu. Apglabāts ev.lut. draudzes kapsētā (Juris Zušmanis. Smiltene : laiki un likteņi. - [B.v.] : Smiltenes TV, 2004. – 345.lpp.).

INKULIS AUGUSTS (1901.g. 20.febr. - 1991.g.) – piensaimnieks. No 1927. - 1938.gadam bijis pienotavas vadītājs Blomē. (Tooms, Viljars.  Vidusvidzemnieku biogrāfiskā vārdnīca : 1630 personālijas. - Cēsis : Harmonija, 2003. – 141.lpp.; Laiks. – Nr.68 (1991, 24.augusts.), 7.lpp.).

BRIKMANIS ĒRIKS (1921.g. 25.febr. – 2002.g. 15.marts) – ftizioķirurgs. Pirmais Latvijā izdarījis plaušu rezekcijas operāciju. Dzimis Smiltenē. (Latvijas enciklopēdija. – 1.sēj. – Rīga: Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002. – 774.lpp.). 

PUBULIS JŪLIJS (1896.g. 28.febr. - ?). Dzimis Cirgaļu „Lejasvērsīšos”. Mācījies Aumeisteru draudzes skolā. Bijis skolotājs Palsmanē. (Es viņu pazīstu: latviešu biogrāfiskā vārdnīca. – 2.izd. – Rīga: MULTINEO, 2006. – 393.lpp.).

 

MARTS

 

PRIEDĪTIS JŪLIJS (1891.g. 3.marts – 1981.g.) – gleznotājs. Dzimis Aumeisteru (Cirgaļu) pagasta „Liepiņās”. Strādājis Gubātu tirdzniecības uzņēmumā Smiltenē, kur aizrāvies ar zīmēšanu. 1916.g. iestājies latviešu strēlnieku pulkos, piedalījies kaujās, guvis ievainojumus. Apglabāts Aumeisteru kapos. (Latvijas Vēstnesis. – Nr.67/68 (1998, 13.marts), 4.lpp.).

JANELSĪTIS JĀNIS (1901.g. 13.marts - 1999.g. 3.dec.) – luterāņu garīdznieks. No 1925. -1927.gadam mācītāja kandidāts Smiltenē pie K.Kundziņa. (Tooms, Viljars.  Vidusvidzemnieku biogrāfiskā vārdnīca : 1630 personālijas. - Cēsis : Harmonija, 2003. – 144. – 145.lpp.). 

VILCIŅŠ ERASTS (1891.g. 14.marts – 1947.g. 24.jūn.) – virsleitnants. Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris, advokāts. Dzīvojis Smiltenes pagastā. Piešķirta jaunsaimniecība Mēru pagasta Mēru muižā. (Lačplēša Kara ordeņa kavalieri: biogrāfiska vārdnīca. - Rīga : Latvijas Valsts vēstures arhīvs : 1995. Jāņa sēta. - 560.lpp.).

KALNIŅŠ VALDONIS (1886.g. 19.marts - 1945.g. 11.febr.) – inženieris, Smiltenes valsts ģimnāzijas direktors no 1921.-1940.g., pēc tam fizikas skolotājs. Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru. Apglabāts Smiltenes ev.lut. draudzes kapsētā. (Juris Zušmanis. Smiltene : laiki un likteņi. - [B.v.] : Smiltenes TV, 2004. – 343.lpp.).

CĪRULIS KĀRLIS (1906.g. 21.marts – 1973.g. 5.marts) - veterinārārsts pulkvedis- leitnants. No 1947. - 1948.gadam pasniedzējs Smiltenes zootehnikumā. (Latvijas enciklopēdija. – 2.sēj. – Rīga: Valērija Belokoņa izdevniecība, 2003. – 49.lpp.).

ROŽULAPA JŪLIJS (1911.g. 30.marts – 1963.g. 10.aug.) – fiziķis. Dzimis Grundzāles pagastā. (Austrālijas Latvietis. – Nr.697 ( 1963, 10.augusts), 10.lpp.).

DAMBIS EDGARS (1901.g. 31.marts - 1975.g. 9.nov.) – agronoms, Smiltenes izmēģinājuma pienotavas bakteriologs. (Es viņu pazīstu: latviešu biogrāfiskā vārdnīca. – 2.izd. – Rīga: MULTINEO, 2006. – 120.lpp.; Londonas Avīze. – Nr.1501(1975, 14.nov.).

 

APRĪLIS

 

MEŽCIEMS ALEKSANDRS JŪLIJS (1891.g. 4.apr. – 1960.g. 3.maijs) – ārsts - ķirurgs. Mācījies Palsmanes draudzes skolā. Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni un Lāčplēša Kara ordeni. - (Lāčplēša Kara ordeņa kavalieri: biogrāfiska vārdnīca. – Rīga: Jāņa sēta, 1995. – 348. -349.lpp.).

KRENBERGS (KROENBERG) VIKTORS (1881.g. 6.apr. - 1950.g. 4.febr.) – veterinārārsts, pulkvedis - leitnants. Bijis iecirkņa veterinārārsts Smiltenē. (Latvijas armijas augstākie virsnieki, 1918-1940 : biogrāfiska vārdnīca / Latvijas Valsts vēstures arhīvs. - Rīga : Nordik, 1998. - 267.lpp.).

EDUARDS BIRZULIS (1881.g. 9.apr. – 1945.g. 28.dec.). No 1925.-1940.gadam bijis Aumeisteru un Palsmanes - Aumeisteru draudzes mācītājs.

(https://www.geni.com/people/Eduards-Birzulis/6000000049744182054

https://billiongraves.com/grave/Eduards-Birzulis/11903912).

KARLSONS NIKOLAJS ALBERTS JĀNIS (1896.g. 14.apr. - 1981.g. 2.jūl.) – pulkvedis– leitnants. Dzimis Palsmanes pag. Dzīvojis Smiltenē. (Latvijas armijas augstākie virsnieki, 1918-1940 : biogrāfiska vārdnīca /Latvijas Valsts vēstures arhīvs. - Rīga : Nordik, 1998.- 242.lpp).

DOREDS JĀNIS REINHOLDS (arī Ivans Doreds, Džons Doreds) (1881.g. 23.apr. – 1954.g. 22.sept.) – kinooperators. Bērnībā dzīvojis Blomes „Doredēs”. (Teātris un kino: biogrāfijās. – 1.sēj. -  Rīga: Preses nams, 1999. -250. – 251.lpp.; Māksla. – Nr.11 (1990), 34. -37.lpp.).

ŽUROVSKA BIRUTA (1931.g. 25.apr. – 2009.g. 18.marts) - dzejniece, gleznotāja. (Juris Zušmanis. Smiltene : laiki un likteņi. - [B.v.] : Smiltenes TV, 2004. – 370.lpp.; Ziemeļlatvija. – Nr.34 (2009, 21.marts), 11.lpp.).

PIRRO ARNOLDS (1881.g. 25.apr. – 1949.g. 16.jūl.) – fotogrāfs Smiltenē. (Juris Zušmanis. Smiltene : laiki un likteņi. - [B.v.] : Smiltenes TV, 2004. – 358. - 359.lpp.), Ineses Upmales atmiņas.

PUTNIŅA MAIGA (1911.g. 28.aprīlī – 2001.g. 3.janv.) - valodniece, dzejniece, skolotāja. Strādājusi par skolotāju Smiltenes vidusskolā. (Latvijas enciklopēdija. – 4.sēj. – Rīga: Valērija Belokoņa izdevniecība, 2007. – 872.lpp.; Dzirkstele. – Nr.114 (1989, 23.septembris), 2.lpp. : ģīm.).

PAIJA AUGUSTS (1896.g. 30.apr. – 1950.g. 8.jūl.) – Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris. Dzimis Bilskas pagastā. (Lāčplēša Kara ordeņa kavalieri: biogrāfiska vārdnīca. – Rīga: Jāņa sēta, 1995. – 386.lpp.).

PALIEPS JĀNIS RADVILS (1921.g. 30.apr.) – būvinženieris, “Tehnikas Apskats” galvenais redaktors. Dzimis Launkalnes pag. Kalna Aleņos. Beidzis Brantu pamatskolu un Smiltenes ģimnāziju. (Montreālas Latviešu Biedrības Ziņotājs. – ISSN 0227 -2423. - Nr.5 (1997, maijs), 24.lpp.).

 

MAIJS

 

LĪBIETIS KĀRLIS (1846.g. 9.maijs - 1904.g. 12. maijs) –  ārsts Smiltenē. (Arnis Vīksna. Pa ārstu takām. – Rīga: Avots, 1990. – 24.- [25.] lpp.; Tooms, Viljars.  Vidusvidzemnieku biogrāfiskā vārdnīca : 1630 personālijas. - Cēsis : Harmonija, 2003. - 210.lpp.).

KRŪMALS JĀNIS (1936.g. 9.maijs – 2004.g. 23.apr.) – Smiltenes slimnīcas galvenais ārsts. 1995.gadā apbalvots ar Triju Zvaigžņu V šķiras ordeni, 2000.gadā apbalvots ar Smiltenes pilsētas Goda medaļu. (Juris Zušmanis. Smiltene : laiki un likteņi. - [B.v.] : Smiltenes TV, 2004. – 346.lpp.).

HERMANOVSKIS GUNTIS (1936.g. 9.maijs – 1969.g. 25.maijs) – sportists. Uzbūvējis Smiltenē pirmo kartingu. Uzvarot daudzās sacensībās, ieguva meistarkandidāta titulu un iekļuva republikas izlases komandā.  Mācījies un strādājis Smiltenē. (Juris Zušmanis. Smiltene: laiki un likteņi. - [B.v.] : Smiltenes TV, 2004. - 341.lpp.).

BRAMBATS ALBERTS (1896.g. 15.maijs – ? miris izsūtījumā Sibīrijā)  - ārsts ģenerālis, kara sanitārās pārvaldes priekšnieks. Palsmanes draudzes ārsts. Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni. (Latvijas Brīvības cīņas : 1918-1920 : enciklopēdija. – Rīga: Preses nams, 1999. – 319.lpp.; Aizsargs. – Nr.1 (1935), 17. -18.lpp.).

KRIEVIŅŠ LAIMONIS (ARĪ BRĪVZEMNIEKU LAIMONIS) (1916.g. 20.maijs - 2009.g. 2.maijs) - sabiedriskais darbinieks. Dzimis Bilskas pagastā. Sarakstījis grāmatu “Atmiņas, atskaņas, attēli”, veltījis vairākus dzejoļus Smiltenei. (Daugavas Vanagu Mēnešraksts. – Nr.4 (2009, oktobris – decembris), 104. – 106.lpp.).

 

JŪNIJS

 

LĀCIS ANDRIS (1941.g. 1.jūn.) – Latvijas goda konsuls Mičiganas štatā, ASV. Dzimis Smiltenē. (Akadēmiskā Dzīve. – Nr.14 (1972), 99.lpp.: ģīm.;

https://www.fonds.lv/lepojamies/mecenati/bronzas-mecenati/andris-lacis/).

DŪMIŅŠ ARTŪRS (1911.g. 2.jūn. – 1998.g. 10.maijs) – mācītājs. Dzimis Palsmanes pagastā. 1930.gadā absolvējis Smiltenes ģimnāziju. (Laiks. – Nr.27 (1998, 4.jūlijs), 11.lpp. : ģīm.).

GRĪNBLATS JĀNIS (1906.g. 10.jūn. - 1975.g. 22.sept.) – agronoms, žurnālists. Dzimis Smiltenes pag. “Sieros”. Sarakstījis brošūru “Smiltenes - Trikātas novads, saimniekošanas apstākļi un iespējamības”. (Juris Zušmanis. Smiltene : laiki un likteņi. - [B.v.] : Smiltenes TV, 2004. – 341.lpp.); Latvija Amerikā. – Nr.39 (1975, 27.septembris), 9.lpp.).

GRAUDIŅŠ GAIDIS (1926.g. 11.jūn.) – 1944.gadā pabeidzis Smiltenes lauksaimniecības mācību iestādi. Mecenāts, kādreizējais Smiltenes “Park Hotel Brūzis” īpašnieks. (Mēs. – (2000, 23.septembris), 4. - 5.lpp.).

LĪDE ĀDOLFS (1896.g. 24.jūn. – 1941.g. rudens) – revolucionārs. (Juris Zušmanis. Smiltene : laiki un likteņi. - [B.v.] : Smiltenes TV, 2004. – 350.lpp.).

BLŪMENTĀLS DĀVIS (1871.g. 25.jūn. – 1937.g. 22.aug.) – farmaceits pulkvedis. Dzimis Bilskas pagasta Jauneļos. (Latvijas armijas augstākie virsnieki, 1918 - 1940 : biogrāfiska vārdnīca /Latvijas Valsts vēstures arhīvs. - Rīga : Nordik, 1998.- 112.lpp.)

 

JŪLIJS

 

GRESTE JĀNIS (1876.g. 5.jūl. - 1951.g. 2.febr.) – skolotājs un muzeju darbinieks, literāts. Dzimis Smiltenes pagastā. (Latviešu rakstniecība biogrāfijās. - 2.pārstr. un papild. izd. – Rīga : Zinātne, 2003. – 215.lpp.).

LANGE JĀKOBS (1711.g. 9. jūlijs – 1777.g. 17.marts) – vācu tautības latviešu valodnieks, tulkotājs. Bijis luterāņu mācītājs Smiltenē (1745. - 1771.). Apglabāts Smiltenes vecajā Cērtenes kapsētā.  (Juris Zušmanis. Smiltene : laiki un likteņi. - [B.v.] : Smiltenes TV, 2004. – 348.lpp.).

BANKINS JĀNIS (1831.g. 23.jūl. – 1883.g. 28.dec.) – skolotājs, literāts. 1857.gadā draudzes skolas skolotāja palīgs Smiltenē. (Latviešu rakstniecība biogrāfijās. - 2.pārstr. un papild. izd. – Rīga : Zinātne, 2003. – 57.lpp.; Liesma. – Nr. 23 (1985, 9.februāris), 3.lpp.).

BLUMENTALS DĀVIDS HEINRIHS (1886.g. 24.jūl. - ?) – Latvijas bankas Jelgavas nodaļas pārvaldnieks. Dzimis Bilskas “Ošupos”. Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni. (Es viņu pazīstu: latviešu biogrāfiskā vārdnīca. – 2.izd. – Rīga: MULTINEO, 2006. – 84.lpp.).

VIKTORS LINIŅŠ (1891.g. 31.jūlijs -?) – agronoms, lauksaimniecības skolotājs. Smiltenes piensaimniecības un lopkopības skolas direktora vietnieks, no 1942. -1945.gadam direktors. Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni. (Es viņu pazīstu: latviešu biogrāfiskā vārdnīca. – 2.izd. – Rīga: MULTINEO, 2006. – 313.lpp.; Smiltenes tehnikums: Anno 1922/ [autore Ruta Kalniņa]. Smiltene : [Smiltenes tehnikums], 2002. – 62.lpp.).

VĒRZEMNIEKS EMĪLS (1911.g. 31.jūl. – 1998.g. 21.maijs) – tautsaimnieks, Daugavas Vanagu organizācijas dibinātājs Beļģijā. Dzimis Palsmanē. (Austrālijas Latvietis. – Nr.2418 (1998, 26.jūnijs), 5.lpp.).

 

AUGUSTS

 

IRBE KĀRLIS (1861.g. 7.aug. – 1934.g. 23.martā) - pirmais Latvijas ev. – lut. baznīcas bīskaps. Studējis Tērbatas augstskolā teoloģijas fakultātē. 1886.g. uzsācis praktisko kandidāta gadu pie mācītāja K.Kundziņa Smiltenē. (Tooms, Viljars.  Vidusvidzemnieku biogrāfiskā vārdnīca : 1630 personālijas. - Cēsis : Harmonija, 2003. – 142.lpp.; Latvijas darbinieku galerija, 1918-1928.  -  Rīga : Grāmatu Draugs, 1929. – 184.lpp.).

OZOLIŅŠ DĀVIS (1856.g. 28.aug. – 1916.g. 24.aug.) – folklorists. Mācījies Smiltenes draudzes skolā. (Latviešu rakstniecība biogrāfijās. - 2.pārstr. un papild. izd. – Rīga : Zinātne, 2003. – 428.lpp.).

 

SEPTEMBRIS

 

SILENIEKS ALEKSANDRS JĀNIS (1886.g. 6.sept. – 1956.g. 30.jūl.). – būvinženieris. Dzimis Blomes „Ceriešos”. Mācījies Blomes pagastskolā. (Tehnikas Apskats. – Nr.3 (1956, jūlijs-septembris), 16.lpp.).

LIELGALVE MARIJA (1886.g. 7.sept. – 1977.g. 4.sept.) – skolotāja Smiltenē. Apglabāta Smiltenes ev.lut. draudzes kapsētā. (Juris Zušmanis. Smiltene : laiki un likteņi. - [B.v.] : Smiltenes TV, 2004. – 350.lpp.).

PAKALNIŅŠ ANDREJS (1866.g. 10.sept. – 1941.g. 27.dec.) – No 1929.gada mācītājs Smiltenes pareizticīgo draudzē. Apglabāts Smiltenes pareizticīgo kapsētā.  (Juris Zušmanis. Smiltene : laiki un likteņi. - [B.v.] : Smiltenes TV, 2004. – 356.lpp.).

TIRZĪTIS JĀNIS (1896.g. 13.sept. – 1951.g. 7.febr.) - „Zaļās” armijas partizāns, kareivis. Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris. Strādājis par skolotāju Smiltenes tehnikumā. (Lāčplēša Kara ordeņa kavalieri: biogrāfiska vārdnīca. – Rīga: Jāņa sēta, 1995. – 523. -524.lpp.; Zariņš, Jānis. Cepure ar zelta vārpu : atmiņu stāsts [par Smiltenes piensaimniecības un lopkopības vidusskolu]. - Toronto : Amber Printers & Publishers Ltd., 1975. – 56.lpp.).

ZANDE (arī ZANTS) PĒTERIS (1896.g. 24.sept. – 1981.g. 14.janv.) – kaprālis. Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris. Dzimis Smiltenes pagastā. (Lāčplēša Kara ordeņa kavalieri: biogrāfiska vārdnīca. – Rīga: Jāņa sēta, 1995. – 577. - 578.lpp. : ģīm.).

FREIMANE HERMĪNE (dz. PODNIECE) (1886.g. 27.sept. – 1951.g. 14.jūn.) – aktrise. Darbojusies Valkas apriņķa Strādnieku teātrī Smiltenē (1919.g.). (Teātris un kino biogrāfijās. – 1.sēj. -  Rīga : Preses nams, 1999. – 328. - 329.lpp.).

ENKMANIS JĀNIS (1856.g. 28.sept. – 1915.g.) - skolotājs, tautas atmodas darbinieks Valmierā. Dzimis Smiltenes pagastā. (Es viņu pazīstu: latviešu biogrāfiskā vārdnīca. – 2.izd. – Rīga: MULTINEO, 2006. – 154.lpp.).

 

OKTOBRIS

 

BISENIEKS EDUARDS (1901.g. 5.okt. – 1942.g. 23.apr.) – Latvijas amatniecības kameras ģenerālsekretārs, žurnāla “Amatnieks” atbildīgais redaktors. Mācījies Smiltenes vidusskolā. (Es viņu pazīstu: latviešu biogrāfiskā vārdnīca. – 2.izd. – Rīga: MULTINEO, 2006. – 80.lpp.; Latvijas pilsoņu martiroloģijs Vjatlagā 1938 - 1956 : 2567 Vjatlaga mocekļu īsbiogrāfijas/sast. Heinrihs Strods, Vladimirs Veremjevs. – Rīga: Žurnāla “Latvijas vēsture” fonds, 2006. – 89.lpp.).

KRŪMS JĒKABS (īst v. Jēkabs Krūmiņš) (1901.g. 14.okt. – 1994.g. 1.okt.) – literāts. Dzimis Smiltenē. (Latviešu rakstniecība biogrāfijās. - 2.pārstr. un papild. izd. – Rīga : Zinātne, 2003. – 323.lpp.).

RUPAIS ALFRĒDS (1896.g. 22.okt. - 1966.g. 13.jūl.) - kaprālis. Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris. Strādājis Smiltenē par frizieri. Latvijas armijā iestājies brīvprātīgi 1919.gada 3.jūnijā. (Lāčplēša Kara ordeņa kavalieri: biogrāfiska vārdnīca. – Rīga: Jāņa sēta, 1995. – 457. - 458.lpp: ģīm.).

BIRZNIEKS PAULIS (1891.g. 29.okt. - 1966.g. 5.marts) – ārsts, Latvijas Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīcas direktors (1923. - 1944.). Smiltenes pilsētas domnieks, baznīcas draudzes priekšnieks, krājkases padomes loceklis. (Juris Zušmanis. Smiltene : laiki un likteņi. - [B.v.] : Smiltenes TV, 2004. – 331.lpp.).

 

NOVEMBRIS

 

GULEKE JOHANS HEINRIHS (1821.g. [23.okt.], 4.nov. - 1889.g. [6.] 18.febr.) - vācbaltiešu teologs. No 1856 - 1878.g. mācītājs Smiltenē. (Tooms, Viljars.  Vidusvidzemnieku biogrāfiskā vārdnīca : 1630 personālijas. - Cēsis : Harmonija, 2003. – 133.lpp.).

PELSIS JĀNIS (1881.g. 10.nov. - ?) – Zemkopības ministrijas virstaksators referents zemes ierīcības komitejā. Dzimis Smiltenes pagastā. (Es viņu pazīstu: latviešu biogrāfiskā vārdnīca. – 2.izd. – Rīga: MULTINEO, 2006. – 375.lpp.).

DUCMANIS KĀRLIS (1881.g. 10.nov. - 1943.g.?) –  diplomāts, literāts un publicists. Dzimis Launkalnes „Kainažos. Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni. (Es viņu pazīstu: latviešu biogrāfiskā vārdnīca. – 2.izd. – Rīga: MULTINEO, 2006. – 137.lpp.; Latviešu rakstniecība biogrāfijās. - 2.pārstr. un papild. izd. – Rīga : Zinātne, 2003. – 157.lpp.).

PURKALĪTIS JĒKABS (1861.g. 13.nov. - 1918.g.?) – dzejnieks, tulkotājs. Dzimis Smiltenes pag., mācījies Smiltenes draudzes skolā. (Juris Zušmanis. Smiltene : laiki un likteņi. - [B.v.] : Smiltenes TV, 2004. – 360.lpp.).

BLŪMENTĀLS ROLANDS (1901. g. 15. nov. – 1966.g. 10.sept.) - inženieris – mežkopis. Dzimis Smiltenē. Beidzis Smiltenes tirdzniecības skolu, vidusskolu. – (Es viņu pazīstu: latviešu biogrāfiskā vārdnīca. – 2.izd. – Rīga: MULTINEO, 2006. – 84.lpp.; Latvija Amerikā. – Nr.78 (1966, 1.oktobris), 5.lpp.).

MIESNIEKS JONĀSS (1896.g. 22.nov. – 1975.g. 2.febr.) – rakstnieks. Vienu gadu mācījies Smiltenes Tirdzniecības skolā. (Latviešu rakstniecība biogrāfijās. - 2.pārstr. un papild. izd. – Rīga : Zinātne, 2003. – 406.lpp., Latvija Amerikā. – Nr.93 (1966, 23.novembris), 3.lpp.).

ŽĪGURS EDVĪNS (1911.g. 26.nov. – 1980.g. 9.janv.) - ekonomists, skolotājs. Mācījies Smiltenes ģimnāzijā. Bijis ģimnāzijas skolēnu žurnāla “Īstā Dzīve” redkolēģijā. Rajona laikrakstā “Darba Karogs” publicējis vairākus rakstus par tūrisma maršrutiem Smiltenē. (Juris Zušmanis. Smiltene : laiki un likteņi. - [B.v.] : Smiltenes TV, 2004. – 370.lpp.).

 

DECEMBRIS

 

RĀCENIS JĀNIS (1901.g. 3.dec. - ?). Dzimis Bilskas pagastā. Beidzis Smiltenes vidusskolu. Bijis A.Dombrovska pamatskolas pārzinis. (Es viņu pazīstu: latviešu biogrāfiskā vārdnīca. – 2.izd. – Rīga: MULTINEO, 2006. – 399.lpp.).

CIGUZIS GUNTIS (1941.g. 4.dec. – 2004.g. 28.febr.) Dzimis Palsmanes pagastā. Smiltenes

Slimnīcas neirologs, galvenā ārsta vietnieks.

(file:///C:/Users/LTC/AppData/Local/Temp/amhr.2005.VII.373-396.pdf).

BIEZAIS JĀNIS (1901.g. 5.dec. -1982.g. 12.maijs) – Strādājis par rajona inženiera palīgu Smiltenē. (Akadēmiskā Dzīve. - Nr.25 (1983, 1.janv.), 118.-119.lpp.).

PAŠKOVS VLADIMIRS (1921.g. 8.dec. – 1990.g. 4.febr.) – Smiltenes pilsētas izpildkomitejas priekšsēdētājs no 1950. - 1953.gadam. (Juris Zušmanis. Smiltene : laiki un likteņi. - [B.v.] : Smiltenes TV, 2004. – 357.lpp.).

VĪTOLS ATIS ANTONIJS (1881.g. 8.dec. – 1941.g.) – privātadvokāts. Vadījis bēgļu biroju Smiltenē. (Es viņu pazīstu: latviešu biogrāfiskā vārdnīca. – 2.izd. – Rīga: MULTINEO, 2006. – 533.lpp).

AINA ALSUPE (1926.g. 10.dec. – 2015.g.29.dec.) - etnogrāfe, habilitētā vēstures doktore, valsts emeritētā zinātniece. Dzimusi Launkalnes pagastā. Nozīmīgs pētnieciskais darbs “Dāvināšana mūža godos Smiltenes apkārtnē 20.gadsimta pirmajā pusē” (publicēts izdevumā Etnogrāfs profesors Dr. habil. hist. Saulvedis Cimermanis: Biobibliogrāfija. Darbabiedru veltījumi 70 gadu jubilejā. -  Rīga: Latvijas Vēstures institūta apgāds, 1999. - 65.–88. lpp.). (Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. – Nr.1 (2016), 204. – 205.lpp.).

 

 

LEVICS KĀRLIS (1896.g. – 1971.g. 10.dec.) – Smiltenes pilsētas izpildkomitejas priekšsēdētājs no 1941.g. janv. – 1941.g. jūl. (Juris Zušmanis. Smiltene : laiki un likteņi. - [B.v.] : Smiltenes TV, 2004. – 349.lpp.; Oktobra Karogs (Alūksne). – Nr.148 (1971, 14.decembris), 2.lpp.).

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru